D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_oldal_06_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Léghajósok felszállása a Margitszigetről
B e s o r o l á s i   c í m : Léghajósok felszállása a Margitszigetről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A "Meteor" és a "Turul" a felszállás előtt a Margitszigeten
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-29
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 18. sz. (1902. május 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Repülés
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Járműipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : repülő szerkezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : léghajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : léggömb
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repülés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Margitsziget
G e o N a m e s I d : 10243704
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 13. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1902. május 1.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Léghajósok felszállása a Margitszigetről
A "Meteor" és a "Turul" a felszállás előtt a Margitszigeten.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Magyar Aero-klub érdekes működését azzal kezdte meg, hogy május elsejének reggelén a Margit-sziget sporttelepéről két fölszállást rendezett léghajóval. Egyiket Lipót Szalvátor főherczeg "Meteor" gömbjével. A margit-szigeti ünnepély programmját így állapították meg: Gróf Széchényi Béla koronaőr, a klub elnöke, megköszönte a főherczegnek a védnökség elfogadását. Auguszta főherczegnő megkeresztelte a magyar klub léggömbjét "Turul" névre. Apró, iránymutató ballonok felbocsátása. A főherczeg ballonja : a "Meteor" elindult. A ballont a főherczeg maga vezette. Kíséretében gróf Majláth László főrendiházi tag, továbbá Král Sándor tüzérfőhadnagy, a klub egyik kapitánya utaztak. A klub ballonja: a "Turul" is elindult. A ballont ifj. Tolnay Lajos, a klub első kapitánya vezette. Útitársai: a bécsi katonai léghajós-intézet parancsnoka, Hinterstoisser Ferencz százados és Lisznyai Damó Tihamér műszaki tanácsos, a klub alelnöke. Szerencsés utazás után a "Turul" Túra község mellett, Lipót Szalvátor főherczeg hajója pedig Hatvannál szállt le.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. május 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Andrée léghajója a fölszálláskor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lowe léghajója
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1078x866 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna