D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_oldal_50_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Honvéd-roham a szolnoki csatában
B e s o r o l á s i   c í m : Honvéd-roham a szolnoki csatában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Nemzeti Szalon képkiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Greguss
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1910
V I A F I d : 76145003682761340329
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 11. sz. (1902. márczius 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : honvédség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatarend
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1849. március
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szolnok
G e o N a m e s I d : 715126
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Honvéd-roham a szolnoki csatában. - Greguss Imre festménye.
A Nemzeti Szalon képkiállításából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Eltérőleg a régi mesterek csataképeitől,melyeken tömérdek apró alakocskák küzdenek, átgá­zolva az előtérben fekvő hullákat és ágyúroncsokat, Greguss képe csak néhány alakra szorítkozik, melyek azonban teljes erővel, hí­ ven adják vissza a helyzetet: a hősi küzdelem kimagasló mozzanatát. A művész nem az elesettek tömegével akar hatni, sem pedig a menekülő ellenség ábrázolásával, hanem bensőbb eszkö­zökhöz nyúl, hogy a szuronyroham vérengző küzdelmét és utolsó erőfeszítését érvényre juttassa. Egy percz még s diadalmas ifjú honvé­dőink öldöklő harcz után visszaszorítják az osztrák tüzérséget s elfoglalják ágyúikat s ezzel eldöntik a csata sorsát. Még nagyobb jelentőséget nyer e jelenet az ágyúk védelmére fel­ állított sánczkosár mögött feltűnő Damjanich alakja által, ki mellett a 65-ik honvédzászlóalj fejlődik ki, melynek más fegyver hiányában egyenesre vert kasza szolgált öldöklő eszkö­zül ezek is derekasan megállották helyüket és a harczedzett osztrák vadászok nagy részét a Zagyvába szorították. Az ütközetben mint elő-had résztvett a lengyel légió is. melynek egyenruhájában egy, a sánczkosár mellett térdeplő lövészt láthatunk.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. márczius 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ragács Gyula: Az 1849 márczius 5-iki szolnoki csata színhelye
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szolnoki honvédemlék
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 850x1223 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna