D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_oldal_11_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Petőfi-társaság január 6-iki közgyűléséről
B e s o r o l á s i   c í m : Petőfi-társaság január 6-iki közgyűléséről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Erdélyinek a közgyűlés után az Akadémia udvarán fölvett fényképe
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 2. sz. (1902. január 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társaság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1902. január 6.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Petőfi-társaság január 6-iki közgyűléséről. - Erdélyinek a közgyűlés után az Akadémia udvarán fölvett fényképe.
Az első sorban ülnek (balról jobbra): Bársony István, Abafi Lajos, Szana Tamás, Ábrányi Emil, Vértesi Arnold, gróf Zichy Géza, Jókai Mór, Bartók Lajos, Szabóné Nogáll Janka, Jakab Ödön, László Mihály. Mögöttük állnak: Torkos László, György Aladár, Koroda Pál, Pékár Gyula, Neugebauer László, Rákosi Viktor, Prém József.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Petőfi Társaság (1876-1944) a Petőfi-kultusz terjesztése és a magyar szépirodalom nemzeti szellemben való művelése céljából alapított egyesület.
Létesítése körül legtöbbet Balázs Sándor, Éjszaki Károly, Komócsy József, Lauka Gusztáv, Szana Tamás és Szigligeti Ede fáradozott. A társaság első nyilvános ülését 1876. január 1-jén tartotta meg a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.
Pályázatai költői művekkel és széptani fejtegetésekkel gazdagították az irodalmat. Elejétől fogva nagy gondot fordított Petőfi kéziratainak, s az életére vonatkozó adatoknak összegyűjtésére gyűjtötte ezenkívül a nagy költő eredeti kiadásait és műveinek különböző nyelvű fordításait, valamint a róla megjelent arcképeket is. Könyv- és kézirattárát gyakran használták a Petőfivel foglalkozó magyar esztétikusok, s a társasághoz folyvást fordultak tanácsért, útbaigazításért külföldről is, különösen pedig Olasz- és Svédországból, ahol külső tagjai is voltak, a Petőfi-fordítók és -ismertetők sorából. A rendes tagok számát 60 főben állapították meg, tiszteletbeli és külső tagot a társaság tetszés szerint választhatott. A társaság első elnöke Jókai Mór volt. A tiszteletbeli tagok közt foglalt helyet Kossuth Lajos is, aki megválasztása után Szana Tamáshoz intézett hosszabb levelében méltányolta a Társaság céljait.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Petőfi Társaság
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Márczius 15-ike Budapesten - A Petőfi-társaság ünnepélye a Vigadóban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1771x746 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna