D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1383511433_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Buják, Szent Márton templom
B e s o r o l á s i   c í m : Buják, Szent Márton templom
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : hartvig
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-05
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2013-11-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-10-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Buják
G e o N a m e s I d : 3054600
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Buják vára 1303-tól a XVIII. század elejéig meghatározta a falu sorsát, amelynek legjelentősebb tulajdonosa Garay Miklós Magyarország nádora volt. A várnak köszönhetően a település egyike Magyarország megszakítás nélkül folyamatosan működő templomos helyeinek, még a török hódoltság alatt és a reformáció idején is. Amikor 1616-ban Pázmány Péter az esztergomi érseki széket elfoglalta, a török hódoltság következtében a vármegyében csak Divényben és Bujákon volt katolikus pap, és egészen nagy területet látott el a bujáki lelkipásztor. 1745-ben Mária Terézia Eszterházy Pálnak adományozta és a herceg Eszterházyak birtokolják Bujákot, egészen 1848-ig. Ebben az időben, épül fel a település jelenlegi Isten háza, amely az egyházközség történetének harmadik temploma, 1752 és 57 között, barokk stílusban, csakúgy, mint a régi középkori templomai Szent Márton püspök tiszteletére szentelve. 1884-ben gróf Károlyi Gyula vette meg a földbirtokot. Az 1900-as évek elején, gróf Károlyi Erzsébet a templomot megnagyobbítatta, ami így nyerte el mai, falusi viszonylatban szokatlanul monumentális alakját. A település XX. századi történetéhez, olyan személyek kapcsolódnak, mint a Nobel-díjas tudós Szentgyörgyi Albert, aki a Buják külterületén álló Kiskér-pusztán gyerekeskedet, vagy a Kossuth-díjas festőművész, Glatz Oszkár munkásága, aki százféle formában örökítette meg a falut és annak egyedülállóan szép és ma is élő népviseletét. A romjaiban a mai mögött látható régi plébániát Eszterházy építtette, mely többszöri átépítés és javítgatás után az 1980-as évek elejére használhatatlanná vált. Ekkor az egyházközség új modern plébánia építését határozta el, mely az 1980-as években az egyházközség tagjainak kétkezi munkájából és adományából épült fel 3 szinttel. A plébánián 2008 őszétől jelentős felújítások kezdődtek. (Forrás: https://sites.google.com/site/bujakrk/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pásztörperc: Buják, templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1827x2430 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer