D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 753_852_pix_Page_41_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szegedi népéletből
B e s o r o l á s i   c í m : Szegedi népéletből
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 52. sz. (1901. deczember 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Kulturális antropológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : néprajz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalmi néprajz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kubikos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csendőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szeged
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szegedi népéletből
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagyon érdekes Szeged mostani népe, a mint az idegen elemek beolvasztása után ma előttünk áll. Nyelvben már egységes, - mert a százezernyi magyar mellett a kevés német, szerb, oláh szóba alig jöhet, - hanem a tipus most sem egyforma s kettőt világosan meg lehet különböztetni. Egyik tipus az "Alsóváros"-ban, másik a "Felsőváros"-ban túlnyomó s mindenik annál inkább állandó, mert a két említett városrész lakossága csak ritkán szokott összeházasodni.
Az alsóváros népén a kun-törzs szomszédságát látjuk, de már a felsővárosi halász népben a nemzetiségi eredést a századokon át tartó néphullámzás folytán meghatározni nem lehet.
A felsőváros népe alkatára nézve szálasabb, nyúlánkabb és mozgékonyabb, mint az alsóvárosi nép, mely középtermetű, inkább alacsonyabb, tagbaszakadt, kevésbbé formás és nehézkes. Amaz közlékeny, értelmes, nyílt tekintettel, gyors, eleven észjárással és a kultúra iránt nagyobb fogékonysággal bir az utóbbi lassan gondolkozó, mintha fontolgató volna, inkább zárkózott, bizalmatlan és tartózkodó, sőt félszeg, nehezen halad, erősen ragaszkodik a régihez.
A felsővárosi egyenes, őszinte, vígságra, mulatozásra hajló - az alsóvárosi "kertöl" (nem határozott, nem őszinte), furfangos és vidámságra ritkábban kész a munkában azonban mindkettő bírós, kitartás, serény és erős. A felsővárosi nép sokkal formásabb, csinosabb és életrevalóbb, könnyebben belenyugszik és tud is alkalmazkodni a változott helyzethez és viszonyokhoz. Takarosabban és ízlésesebben s feltűnőbb fénynyel öltözködik, mint a régihez makacsul ragaszkodó s nehezen mozduló alsóvárosi nép.
Azonban míg a felsővárosi mozgékony és fényűzésre erősen hajló nép kalmárkodásával könnyen szerzett kincsét pazar jó kedvvel, könnyelműen tudja szórni, addig az alsóvárosi nép józan és szerény takarékossággal gyűjti filléreit s az ekével, kapával, verejtékes munkával lassan keresett szerzeményét nem egykönnyen bocsátja ki kérges markaiból.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. deczember 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : szegedi népviselet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1871x2093 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna