D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_752_pix_Page_15_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egan Ede halálának színhelye
B e s o r o l á s i   c í m : Egan Ede halálának színhelye
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 43. sz. (1901. október 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Egán Ede (1851-1901)
V I A F I d : 84084425
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : halál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerednye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ukrajna
G e o N a m e s I d : 690791
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901. szeptember 20.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egan Ede halálának színhelye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mocsáry Béla úr, ki a halálozás helyének hivatalos megvizsgálásánál, valamint a bonczolásnál s különféle tanuk, szakértők kihallgatásánál jelen volt, fényképi felvételt készített a szerencsétlenség színhelyéről, egy embert oda állítván, a hol Egan Ede megsebesülése perczében haladt, egy másik embert pedig oda, a hol az Egan társa, Rochlitz Nándor volt. A kép közepén látható táviró póznától jobbra szemlélhető az Egant, balra pedig a Rochlitzot helyettesítő alak, kiket olyan helyzetben állítottak oda, a mint azt a bírósági szemle s fenmaradt nyomok alapján meg lehetett állapítani.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. október 27.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Borostyánkői Egán Ede (Csáktornya, 1851. július 3. - Szerednye mellett, 1901. szeptember 20.) mezőgazdasági szakember, gazdálkodó, kultúrpolitikus.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egán Ede
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1049x757 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna