D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_672_pix_Page_52_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A czeglédi Kossuth-szobor pályatervei
B e s o r o l á s i   c í m : Czeglédi Kossuth-szobor pályatervei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Horvai János pályaterve
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Horvay
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1874-1944
V I A F I d : 236165461
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-28
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 41. sz. (1901. október 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Cegléd
G e o N a m e s I d : 3054543
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A czeglédi Kossuth-szobor pályatervei
Horvai Lajos pályaterve
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az első díjat Horvát Lajos pályatervének ítélték oda s ezt is fogják érczbe önteni. A fiatal művész, kinek ez első nagyobb műve, pályaterve jeligéjéül a Kossuth-nóta kezdősorát választotta: "Kossuth Lajos azt izente". Művében is azt a gondolatot örökíti meg, hogy Kossuth szavának hatása alatt mily lelkesedéssel kél fegyverre a nemzet. Monumentális talapzaton, mely Kann Gyula műépítész munkája, ábrázolja Kossuthot, térden alul érő, hosszú mentében, egyszerű atillában, karddal oldalán, födetlen fővel, a mint balkezét szivére téve, szónoklat közben előre mutat. Egyszerű, szinpadiasság nélküli ábrázolás s a mozdulat természetessége jellemzi e főalakot. A talapzat alján egy födetlen fejű magyar földmíves búcsúzik honvédruhába öltözött, baljában lobogót tartó fiától. A két alak szépen fejezi ki Kossuth szónoklatának hatását.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. október 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A czeglédi Kossuth-szobor pályatervei: Telts Ede pályaterve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 847x1343 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna