D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_672_pix_Page_46_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Horvát Boldizsár szobra
B e s o r o l á s i   c í m : Horvát Boldizsár szobra
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tóth lstván mintája után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1861-1934
V I A F I d : 72338872
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 41. sz. (1901. október 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Jogtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Horváth Boldizsár (1822-1898)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Horvát Boldizsár szobra. - Tóth lstván mintája után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szobor - Tóth István szobrász-művészünk alkotása - kiváló élethűséggel és közvetlen egyszerűséggel ábrázolja Horvát Boldizsár alakját, úgy állítva a talapzatra, mintha a képviselőházban szónoklatra készülne. Könnyed magatartásával, jobbját mellén nyugtatva áll, arcza komoly értelmet sugároz. Kitűnő megfigyelés és az emberi test beható ismerete, valamint az anyaggal való bánás biztossága látszik Tóth Istvánnak ezen a munkáján.
A szobor mintegy másfél életnagyságú. A bronz öntés igen jól sikerült és becsületére válik a Schlick-gyárnak, melyben készült. A szobor talapzatát Tóth István tervezete után Szombathelyen készítette Hudetz József ottani kőfaragó-mester, elsőrendű haraszti kőből. Az egész szobormű öt méter magas, összesen tizenkét ezer koronába került, mely összegnek legnagyobb részét Szombathely város közönsége gyűjtötte össze.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. október 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth István: Horvát Boldizsár szobra Szombathelyen : Tóth István szoborműve
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi Mór: Horvát Boldizsár : Erdélyi 1897. évi fényképe után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 535x1150 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna