D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_672_pix_Page_41_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest székes-főváros képviselői
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest székes-főváros képviselői
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 40. sz. (1901. október 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Berzeviczy Albert (1853-1936)
V I A F I d : 47543765
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Darányi Ignác (1849-1927)
V I A F I d : 58444924
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Falk Miksa (1828-1908)
V I A F I d : 47142692
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Morzsányi Károly (1847-1913)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Podmaniczky Frigyes (1824-1907)
V I A F I d : 25795116
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Sándor Pál (1860-1936)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vázsonyi Vilmos (1868-1926)
V I A F I d : 38613406
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vészi József (1858-1940)
V I A F I d : 49214224
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : választás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budapest székes-főváros képviselői. - Erdélyi fényképei után.
Berzeviczy Albert (VIII. kerület). Darányi Ignácz (II. kerület). Falk Miksa (I. kerület). Morzsányi Károly (VII. kerület).
Báró Podmaniczky Frigyes (IV. ker.). Sándor Pál (V. kerület). Vázsonyi Vilmos (VI. kerület). Vészi József (III kerület).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Budapest kilencz kerülete az első napon, október 2-ikán választott. Ilyen nagy városban, mint a minőre Budapest megnőtt, a rendes élet csak annyiban változik, hogy zászlók lobognak a házakon. A városban különben a rendes élet folyt, csak a szavazó helyeknél álldogáltak csoportok s külsőleg alig képzelte volna az ember, hogy a régi kilencz képviselő közül csak öten tartják meg mandátumokat- Darányi Ignácz földmívelési minisztert (II. kerület), Podmaniczky Frigyest (IV. kerület) az öreg 48-as Madarász József ellen, Berzeviczy Albertet a VIII. kerületben minden izgalom nélkül választották meg. Az első kerületben (a Vár) Falk Miksának már küzdelme volt Bernáth Istvánnal. A III. kerületben (Ó-Buda) két szabadelvű párti, Vészi József és dr. Nagy Dezső küzdelmének fordulatai részben a két óránként kiadott krajezáros újságok utján jutottak el a messze eső városrészből. Vészi József, a (Budapesti Napló) szerkesztője maradt győztesnek. A Lipótvárosban a volt szabadelvű párti képviselő Mezei Mór ügyvéd és Sándor Pál nagykereskedő, szintén szabadelvű mérkőzése tulajdonképen e városrész belügye volt. A küzdelem este Sándor Pál győzelmével ért végett. Nagyobb érdeklődéssel kisérték a VI. kerületet (Terézváros), hol Vázsonyi Vilmos fiatal ügyvédet 1472 szótöbbséggel választották meg, a volt képviselő, Radocza János ellen. Érdeklődés nélkül szavaztak a VII. kerületben (Erzsébetváros) s Morzsányi Károly lett szabadelvű párti képviselő. A IX-X. kerület (Ferenczváros, Kőbánya) három jelöltre szavazott: Hock János kőbányai plébánosra, dr. Springer Ferenczre, (mind a kettő szabadelvű) és Tompa Antal függetlenségire. A kellő többséget egyik sem kapta meg, s így Hock és Springer közt pótválasztás lesz.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. október 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Székely Aladár: Berzeviczy Albert
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Darányi Ignácz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar írók és művészek A "Magyar szellemi élet" czimű most megjelent munkából. Falk Miksa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1906x1352 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna