D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jun3_05.jpg
C Í M 
F ő c í m : Herman Ottó
B e s o r o l á s i   c í m : Herman Ottó
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tudósok
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1987
V I A F I d : 121532789
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-31
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1954
S o r o z a t : 1954. Tudósok
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filatélia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zoológus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néprajzkutató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Herman Ottó (1835-1914)
V I A F I d : 22263856
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1954-1955
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1954. TUDÓSOK
Mélyny. XII és XIII - Vj. 12:12 1/2 F. fog.
T.: Légrády Sándor
Névérték: 1.- Ft
Á 1954. dec. 5-1955. dec. 31
PM 549 096 fog 3 500
1466 1406 1 Ft Hermán Ottó (1835-1914) 70.- 15.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Herman Ottó magyar természettudós, néprajzkutató. Tanulmányait Miskolcon és a bécsi Politechnikumban végezte 1853-ban. Munkássága rendkívül széleskörű. Fő szakmáján kívül a néprajz, az antropológia és a publicisztika területén is értékes és jelentős működést fejtett ki. 1864-ben Kolozsvárott Brassai Sámuel polihisztor mellett konzervátor lett, és megalapozta a híressé vált állattani gyűjteményt. 1875-től a budapesti Nemzeti Múzeum Állattárában dolgozott. 1877-87 között az általa indított Természetrajzi Füzeteket szerkesztette. 1879-től 1891-ig a Függetlenségi Párt parlamenti képviselője volt. 1888-ban madártani tanulmányutat tett Norvégiában. 1893-ban létrehozta a Magyar Ornithologiai Központot, amelynek az igazgatója volt. 1894-ben Aquila című új madártani folyóiratot alapított. Halászati kutatásai során merült fel néprajzi érdeklődése. Saját gyűjtött anyagával alapozta meg a Magyar Néprajzi Múzeum halászati anyagát. Nagy érdemei vannak az ősember magyarországi nyomainak kutatásában is. A magyarországi madártani kutatások megalapozója volt. Polihisztori működésének több tudományág köszönheti indulását vagy jelentős fejlődését. Komoly irodalmi műveit utánozhatatlan eredetiség, éles megfigyelőképesség, magyaros zamat és világosság, egyéni gondolkodás, elragadó művészi és mindig tősgyökeres magyar stílus jellemzi. Zoológiai és őstörténeti munkái hozzájárultak e tudományok eredményeinek népszerűsítéséhez. Főbb művei: Magyarország pókfaunája, A magyar halászat könyve, A madarak hasznáról és káráról, A magyarok ősfoglalkozása stb.(Révai Nl.9k.792 o., Larousse 1992.2k.93 o., MNL.9k.400 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (December) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor: Apáczai Csere János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 891x641 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn