D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fold_korul_5_075.jpg
C Í M 
F ő c í m : Victoria square, Adelaide
B e s o r o l á s i   c í m : Victoria square, Adelaide
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-06-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Föld körül
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Föld körül : Útleírás hat kötetben
S z e r z ő : Gáspár Ferenc
M e g j e l e n é s : Budapest : Singer : Wolfner, 1906-1908
T í p u s : útleírás
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Adelaide (Ausztrália)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Victoria square, Adelaide
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A folyó ugyanis éppen úgy két illetőleg három különálló részre osztja Adelaidet, mint a Duna Budapestet. A city utczái nyílegyenesek és a keresztutczák mathematikai pontossággal keresztezik ezeket. A keresztező, pontok több helyen széles, szép parkkal díszített térségekké square-ré szélesednek. A squareken annyi a fa, az illatos pázsit, a sok gyönyörű virág, hogy joggal viselik azt a nevet, a melylyel az adelaideiek azokat beczézik, mert ezek igazán a város tüdői. A városnak csaknem mértani középpontján fekszik a Victoria-Square, a mely egy square ötszögnek a központja. Tudniillik északra és délre a Victoria-Squaretől, továbbá jobbra és balra attól, pontosan kimért távolságban szintén egy-egy széles kiterjedésű, négyszögű square szakítja meg az utczák monotonus egymásba folyását, a mely squarek nem térségek (a mi fogalmunk szerinti térségek,tudniillik: kő, kő és kő), hanem ismét csak viruló szép parkok és gyönyörű virágágyakkal tarkázott pázsitok." (Forrás: https://mek.oszk.hu/13000/13000/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gáspár Ferenc A Föld körül
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Adelaide
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2059x1452 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet