D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fold_korul_1_054.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "Rote Sand" világítótorony Bremen közelében
B e s o r o l á s i   c í m : "Rote Sand" világítótorony Bremen közelében
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-06-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Föld körül
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Föld körül : Útleírás hat kötetben
S z e r z ő : Gáspár Ferenc
M e g j e l e n é s : Budapest : Singer : Wolfner, 1906-1908
T í p u s : útleírás
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : világítótorony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kikötői létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bremen
G e o N a m e s I d : 2944388
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "Rote Sand" világítótorony Bremen közelében
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nemsokára közvetlenül a hullámok között, azaz minden látható alap nélkül, feltűnik a tengerből kiemelkedő Rotesand világítótorony; egyike a legfontosabbaknak az Északi-tengeren. A felépítése, de még a karban tartása is súlyos feladat volt a német tengerészeinek. A mintegy 30 méter magas torony nyolcz méter mélyen homokba van építve. Alapzatul nem szolgált sem szikla, sem zátony; közvetlenül a tengerfenékre van építve. A vasból épült torony csaknem egy millió márkába került és tekintettel arra, hogy homokra építették (innen a neve: Vörös-homoktorony), óriási nehézségeket okozott. Még épülés közben történt, hogy a vihar elsöpörte az egész alkotmányt. Megépítették újból az egész alkotmányt és azt a hozzátartozó összes gépekkel egyetemben, ide úsztatták Bremenből, erre a pontra, a hol elsülyesztették és megerősítették. Azóta zavartalanul mutatja az utat a Weser torkolatába." (Forrás: https://mek.oszk.hu/13000/13000/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gáspár Ferenc A Föld körül
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Bréma (település)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1193x1014 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet