D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_800_pix_Page_47_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fiumei képek
B e s o r o l á s i   c í m : Fiumei képek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : "Magyarorszáig vármegyéi és városai" czimű vállalat : Fiuméról szóló kötetéből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 47. sz. (1897. november 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : partvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fiume
G e o N a m e s I d : 3191648
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fiumei képek
"Magyarorszáig vármegyéi és városai" czimű vállalat : Fiuméról szóló kötetéből
Részlet az Ó-Városból. Az Adamich-molo. A haditengerészeti akadémia. Részlet a Nagy-Kikötőből.
A Via Andrássy. A Corsó. Ó-Városi sikátor. A Városház ülésterme. A színház.
A város tornya. A Városház. Részlet a Temetőből. Az uszó dock
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ó-város már csak csekély pont a városban a három-négy emeletes épületeknek egész sorai húzódnak föl a hegyoldalakon. Az útczákat pompásan kikövezték. Alig két esztendeje vízvezetékkel hálózták be a várost. A kiépített nagy kikötőt még két új kikötővel toldották meg: a Baross-kikötővel és a petróleumkikötővel a Fiumara patakon túl fekvő Brajdica-területre pedig, mely az elszállítandó roppant mennyiségű fakészlet lerakodó helye, most új vasúti vonalat vezetnek a tersattói hegy alatt, hogy a forgalomnak a városban már helyet nem találó torlódását ellensúlyozzák.
Az út Károlyvárostól kezdve a Kapella-hegy-ségen és a horvát Karszton át folyton váltakozó, érdekes, meglepő tájrészleteket tár szemünk elé. Fiume a Quarnero-öböl partján Recsina-völgy-nek, e hatalmas Karszt-szakadéknak a torkában fekszik, a tersattói várhegy alatt, melynek ma is ép vára a Frangepánok hajdani dicsőségéről regél, legendás temploma pedig a tengerparti s kivált a hajósnép búcsújáró helye. Nyugatra innen az isztriai partvidék magas hegyláncza, délre pedig Cherso és Veglia szigetek sziklafalai láthatók. Gyönyörű képe van a városnak különösen a tenger felől.
Az út mellett jó darabon csak a kikötői tárházak és a nagy elevátor láthatók de a mint a város közepén levő állomásra, az Adamich-térre megérkezünk, rögtön föltárúi előttünk a nagykikötő mozgalmas képe.
Ezt a nagy-kikötőt az újabban meghosszabbított, 1300 méter hosszú Mária-Terézia-molo zárja el hullámtörő falával a tengertől. Mellette áll lelánczolva az úszó dock, mely a megsérült hajók javítására szolgál s melyet az idén szomorú hirre jutott "Ika" hajó felvontatásakor eleget hallott emlegetni az újságolvasó közönség. A mólón végig sétálva, áttekinthetjük a tenger felől az egész várost. Mindjárt a tárházak mellett áll az "Adria" tengerhajózási társaság nagy új palotája, melyet 1896-ban fejeztek be. Azon a téren épült, melyre a régi rozzant kormányzói palota nézett. Az új kormányzói palota, melyet az Adamich-térrel szemközt álló dombra építettek, díszes alkotás.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. november 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fiume
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fiume
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1995x2709 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna