D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_889_pix_Page_46_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Önmozgó kocsik a londoni automobile club kiállításáról
B e s o r o l á s i   c í m : Önmozgó kocsik a londoni automobile club kiállításáról
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 52. sz. (1897. deczember 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Közlekedés általában
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Szállítás, anyagmozgatás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : közlekedéstörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : autó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyszállító gépjármű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : villamos motorkocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szekér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : omnibusz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : omnibuszközlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bérkocsi-közlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Londoni
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Egyesült Királyság
G e o N a m e s I d : 2635167
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Önmozgó kocsik a londoni automobile club kiállításáról.
Villamos motoros kocsi. Petroleum motoros Hurtu-féle kocsi. Petroleum motoros pados szekér. Petroleum motoros kocsi.
Oppermann-féle villamos motoros kocsi. Daimler-féle petroleum motoros kocsi. Villamos omnibusz. Villamos bérkocsi.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Londonban Wallace Roger elnöklete alatt deczember havában egy külön társaság alkuit "The automobilé club" (önmozgó klub) czím alatt, melynek tagjai csupán olyanok lehetnek, kiknek vagy villamos erővel hajtott, vagy másként szerkesztett maguktól járó kocsijaik vannak. A klub tagjai az alakuló gyűlés napján London legélénkebb részén a Westminster előtt levő téren és a Themze partján bemutatták kocsijaikat a nagy közönségnek s onnan valók ezek a képek is, melyeket most közlünk. A kocsikat, mint aláírásukból láthatjuk, vagy villamos erővel, vagy petróleummal hajtják, de csaknem mindenik egészen más-más szerkezetű s a magánfogatokon kivül találunk itt bérkocsikat, omnibuszokat és más pados társaskocsikat is, jeléül annak, hogy az új gépkocsik már nemcsak fényűzési tárgyak, hanem a nagy közönség szükségeinek is igyekeznek szolgálni. Óhajtandó, hogy nálunk is minél nagyobb mértékben utánozzák a londoni példát. A jövő előreláthatólag már úgy is a motoros kocsiké, s veszedelmes gyorsasággal közeledik az az idő, midőn Madách jóslata szerint a lovat már csak a muzeumokban fogják mutogatni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. deczember 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Betegszállító automobil-kocsi
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1736x991 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna