D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_889_pix_Page_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : "A magyar viselete történeté"-ből
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar viselete történeté"-ből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Nemes Mihály rajzai a Franklin-Társulat kiadásában most megjelenő díszműből
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Népvándorláskori (hun és avar) viselet
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Nemes
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1945
V I A F I d : 34445705
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 50. sz. (1897. deczember 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népvándorlás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "A magyar viselete történeté"-ből. - Nemes Mihály rajzai a Franklin-Társulat kiadásában most megjelenő díszműből.
Népvándorláskori (hun és avar) viselet.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A hunok és avarok viseletére már kevesebb adatunk van. Annyi azonban bizonyos, hogy leginkább tollas, prémes kucsmát viseltek, vagy alacsonyabb, hegyes sisakot s térdig érő, rövid ujjú kabátfélét, melyet gyakran szintén pikkelypánczél borított. Legfeltűnőbb volt kecskebőr csizmájuk, melyen a szőrt is rajta hagyták. Sokszor azonban ez is fel volt mindenféle pitykékkel díszítve. Kézcsuklóikon sokszor csüngős karpereczeket viseltek, füleikben pedig függőket. Volt aztán még felső ruhájuk is, mely a mai magyar szűrhöz lehetett hasonló. Fő fegyver náluk is a nyíl volt, melyet azonban nem a hátukon, hanem oldalt, az övre akasztva viseltek. Volt ezentúl tőrjük, egyenes, vagy kissé görbe, egyélű kardjuk s fejszéjük és zászlós lándzsájuk. A sarkantyút még nem ismerték.
A hun az avartól főkép abban különbözött, hogy amaz rövidre nyirta a haját, míg az avar, a pogány magyarhoz hasonlóan, pántlikába befonva, hosszú csimbókokban bocsátotta le, mely szokás Magyarország némely részében, az öreg embereknél egész az utóbbi évtizedekig látható volt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. deczember 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vázlatok a magyar viselet történetéből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nemes Mihály, Nagy Géza: A magyar viseletek története száztizenegy nagy negyedrétű táblán, magyarázó szöveggel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1144x720 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna