D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 581_684_pix_Page_66_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az "Ika" összeütközése a "Tyriá"-val
B e s o r o l á s i   c í m : Ika összeütközése a "Tyriá"-val
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Paur
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 41. sz. (1897. október 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : közlekedési baleset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ütközés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : süllyedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerencsétlenség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kvarner
G e o N a m e s I d : 3196838
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Fiumei-öböl
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897. szeptember 21.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az "Ika" összeütközése a "Tyriá"-val. - Paur Géza rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagy szerencsétlenség történt szept. 21-én a fiumei öbölben, a bájos Quarneróban. Esti 7 óra tájban indult onnan útnak egy hatalmas angol hajó, a mely 5000 tonna rakományt vitt magával részint Velenczébe, részint Angliába. A mint a kikötőnek egyik új rakodópartját, a Zichy-molót elhagyta, hosszú kürtjelet adván elindulása jelzésére, kifelé haladt a szabad tengerre. A szeptemberi felhős időjárás homályában még egy ilyen hatalmas hajótest is hamar eltűnik a láthatáron, vagy könnyen összeolvad a kikötői raktárak körvonalaival. E miatt támadt egy részről a nagy szerencsétlenség, a mely mintegy 26 ember halálát okozta. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. október 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy gőzhajó elsüllyedése
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "Sultan" angol gőzhajó összeütközése "Cimbria" hamburgi postahajóval január 19-én - Az 1. csolnak találkozása a "Theta" hajóval. A "Sultan" hajó sérülése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1709x1141 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna