D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_580_pix_Oldal_26_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Andrée éjszaksarki utazása
B e s o r o l á s i   c í m : Andrée éjszaksarki utazása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A léghajó a Jegestenger felett
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 32. sz. (1897. augusztus 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Turizmus általában
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Repülés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : léghajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repülő szerkezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Andrée, Salomon August (1856-1897)
V I A F I d : 24903212
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Jeges-tenger
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Andrée éjszaksarki utazása. - A léghajó a Jegestenger felett.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Andrée a merész léghajós, két társával Strindborg Nilo és Frankéi mérnökökkel csakugyan megindult léghajójával a Spitzberga szigetről azzal a szinte kalandos szándékkal, hogy az éjszaki sarkot ily módon érje el. Számítása szerint kedvező szél esetén Spitzbergától, mely az éjszaki szélességnek a 80-ik foka alatt fekszik, pár nap alatt elérheti a sarkvidéket, s ismét csak egy pár nap szükséges ahhoz, hogy onnan valamely emberlakott vidékre juthasson.
Merészen, sőt vakmerően ragaszkodott tervéhez, s az idén, hogy újból ne kelljen kudarczot vallania, sokkal korábban kelt útra. Már május 18-án elutazott a "Svenksund" nevű svéd hadihajóval Stockholmból és egy hét múlva már Tromsö sarkvidéki városban volt, hol akkor még egészen tél volt. Június első napjaiban Spitzberga szigetére a Virgo öbölbe érkezett, a hol a múlt évben léghajóját hagyta egy nagy-favázas házikóban. A léghajó, mivel hóborította, sértetlen maradt, de azért javításokat eszközölt rajta, így többek közt bővítésül egy 500 köbméternyi kelmedarabot illesztett be a gömb középrészébe.
A fölszálláskor erős déli szél fújt, a mely csakhamar erős orkánná fejlődött. Sokan kérték Andréet, hogy halaszsza el felszállását, de ő nem rettent vissza, s hajója a másik perczben már emelkedni kezdett.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. julius 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Andrée léghajója a fölszálláskor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Andrée éjszaksarki utazása : A léghajó megvizsgálása az indulás előtt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nadar léghajója
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Vindobona, Silberer léghajója
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1127x817 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna