D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_480_pix_Oldal_02_Kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tót-Komlósi népviseletek
B e s o r o l á s i   c í m : Tót-Komlósi népviseletek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Öreg házaspár
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 24. sz. (1897. június 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tótkomlós
G e o N a m e s I d : 714548
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tót-Komlósi népviseletek
Öreg házaspár.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A tót-komlósi nép faji jellegét máig megtartotta, minek oka abban keresendő, hogy a komlósi legény rendesen csak helybeli lányt vesz el, s a legritkább esetek közzé tartozik, hogy vidékről nősülnének. A férfiak magasak, jellemző náluk a széles váll, széles szláv arcz, izmosság, többnyire kék szem a nők kicsinyek s erős hajlamot mutatnak a hízásra. Étkezésében az itteni nép egyszerű de meleg étele (egy tál) minden napra van, ünnepen azonban háromnégy féle fogásból áll eledele. Megőrizték a felföldről hozott erényeiket: a szorgalmat, munkásságot, a takarékosságot, a kevéssel való beérést, megelégedést, vallásosságot és komolyságot. Már a század elejéről irják, hogy alig van olyan ember a faluban, a ki nem tudna magyarul. Iskoláinak száma tizenhat s tanítói hazafias buzgóságát mutatja, hogy rendszerint ezek nyerik el a vármegyei és országos jutalmakat, melyeket a magyar nyelv sikeres tanításának buzdítására kiosztanak.
(Forrás: Vasárnapi Ujság 1897. junius 6.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tótkomlós (szlovákul: Slovenský Komlóš) város Békés megyében, az Orosházi járásban.
Tótkomlós a Dél-Alföldi turisztikai régióban, a Maros-hordalékkúp részének hátsági területén található, 15 km-re délre Orosházától.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egyszerűbb szűr : Tótkomlós, Békés m.. 1/14-ed nagyság. N.M.. A felső szűr vállára tett szűrsallang más szűrhöz tartozik
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tót-Komlósi népviseletek : Fiatal házaspár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 905x1293 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna