D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_276_pix_Oldal_48_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zárdák a Meteora-hegyen Thessaliában
B e s o r o l á s i   c í m : Zárdák a Meteora-hegyen Thessaliában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 17. sz. (1897. április 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zárda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kolostor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Meteorák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Thesszália
G e o N a m e s I d : 252938
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zárdák a Meteora-hegyen Thessaliában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Igen nevezetes tájképi szempontból a Peneios folyó felső vidéke is az Olympustól keletre fekvő Pindaros hegységben, melynek épen a folyócska melletti részét - hasonlóan a szász Svájczhoz - csodálatos alakú kopár sziklák borítják mindenütt. Ennek a hegyvidéknek egyik sziklás csoportján, a Meteora hegy óriás kőszálam több zárda van oly sziklatetőkön, hogy az épületek a szó szoros értelmében hozzáférhetetleneknek látszanak. A török hódítás kezdetén építették ezeket a zárdákat menedékül a görögök. Egyszer többek között egy császár, Kantakuceno János, is idevonult üldözői elől. Ma egyszerű tudatlan görög barátok laknak ez igazi sasfészkekben. A leghíresebb zárda, Meteoron, oly meredek sziklaháton áll, melynek csak a legalját teszi járhatóvá egy darabon egy kezdetleges fa-lépcsőzet a hol pedig az is véget ér, onnan már csak felülről lebocsátott kötéllépcsőn avagy kötélhálós kosárral mehetnek fel, melyeket a gondatlan barátok nem mindig tartanak jó állapotban. Más kolostorok a meredek falakon fekvő barlangokban vannak, melyek bejáratát kőfal vagy deszkakerítés védi. E bámulatos épületek egy része már romban hever. A hajdan fennállott 24 zárda közül ma már csak hatban laknak s a lakók összesen alig vannak százan. Hajdan azt hitték a tudósok, hogy e világtól jól elzárt kolostorokban becses régi könyveket fognak találni de csalatkoztak. A barátok egyedüli kincse mindenfelől összehozott sok ereklye, híres szentek csontjai és más emlékei. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. április 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Termopylei szoros vidéke
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tempe völgy Thessaliában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1169x783 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna