D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_276_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kölcsey Ferenc szobra Nagy-Károlyban
B e s o r o l á s i   c í m : Kölcsey Ferenc szobra Nagy-Károlyban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 15. sz. (1897. április 11.)
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kölcsey Ferenc (1790-1838)
V I A F I d : 46793974
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nagykároly
G e o N a m e s I d : 682685
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kölcsey Ferenc szobra Nagy-Károlyban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szatmármegyében már két szobormű dicsőíti s hirdeti Kölcsey Ferenez emlékezetét. Az egyik, egy díszoszlopra helyezett mellszobor, már néhány év óta áll Szatmár városának egyik terén a másik, Kölcsey Ferencznek érczből öntött ülő szobra, közelebb készült el s Nagy-Károly városában, gr. Károlyi István díszkertjének a grófi kastély előtti pompás térségén nyert elhelyezést, részint mert Nagy-Károly városának az a legszebb pontja, részint mert gróf Károlyi Istváné a fő érdem, hogy ez a művészi alkotás egyáltalában létesülhetett. A hazafias főúrnak ilyen ritka bőkezűsége egyszerre biztosítván a szép szándék megvalósítását, azonnal megbízták az ifjabb szobrásznemzedék egyik legtehetségesebb tagját, Kallós Edét, a gyulai Erkel-szobor készítőjét, Kölcsey szobrának megalkotásával.
Kallós egykorú rézmetszetek alapján nagy hűséggel és jellegző erővel mintázta a költő alakját. Kölcsey széken ül, egyik kezét a térdén nyugtatja, a másikban könyvet tart s fejét kissé előrehajtva, gondolataiba van elmélyedve. Öltözete a harminczas évek magas gallérú atillája, magyar nadrág és csizma. Az alak másfélszeres életnagyságú, s magassága 2 méter 20 centiméter. A szobrot a párisi állami érczöntőben öntötték bronzból, s az öntés kiválóan sikerült. A szobor biai kőből szerkesztett stilizált sziklatalapzaton áll lombos fák között. A talapzaton elül ez a fölirás: "Kölcsey", s hátul: "Isten áldd meg a magyart".
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. április 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kölcsey Ferencz síremléke Csekén
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Kölcsey-ünnepély Szatmáron
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1686x1170 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna