D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_35_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Robinson szigete (Juan Fernandez) a Csendes-tengeren
B e s o r o l á s i   c í m : Robinson szigete (Juan Fernandez) a Csendes-tengeren
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Robinson barlangja
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Robinson völgye
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 5. sz. (1897. január 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sziget
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barlang
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : völgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Chile
G e o N a m e s I d : 3895114
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Robinson szigete (Juan Fernandez) a Csendes-tengeren
Robinson barlangja
Robinson völgye
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1896. év nyarán - július 15-ike körül - óriási tengeri földrengés dúlt a Csendes-óczeán déli vidékén s tömérdek hajót pusztított el s ugyanakkor annak is hire terjedt, hogy a Juan Fernandez szigetcsoport is elsülyedt ugyanaz, a melyet Defoe "Robinson Crusoe" czimű művével világszerte ismeretessé tett.
Robinson Crusoe ugyan puszta költött alak, azonban csaknem teljesen bizonyos, hogy a gyermekek hősének irója, Defoe, művének alapgondolatát egy skót tengerésznek, Selkirk (vagy Seldcraig) Sándornak emlékiratából merítette, ki csaknem öt éven át élt Robinsonhoz hasonló körülmények közt a Juan Fernandez szigeten s ezért megszokták ezt a szigetet Robinson szigetének tartani, sőt egyik hegycsúcson, honnan Selkirk a hajókat állítólag nézte, emléktáblát is állítottak fel Robinson nevével.
A szigetcsoportot, mely három kis szigetből áll s a Csendes-óczeán egyik legelhagyatottabb helyén fekszik 350 kilométernyire a délamerikai szárazföldtől, 1563-ban fedezte fel a spanyol Fernandez János Chilibe hajóztában a ezért ő róla nevezték el, valamint ő vette azt először a délamerikai spanyolok birtokába, melyben a legújabb időkig megmaradt, bár csak névleg, mivel többnyire lakatlan volt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. január 31.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Juan Fernández-szigetek egy szigetcsoport Chile partjaitól nyugatra. Chile különleges jogállású területe. Itt tették partra valaha Alexander Selkirk tengerészt, saját akaratából. Az ő története ihlette Daniel Defoe-t Robinson Crusoe című művének megírására.
A szigetcsoportot 1574. november 22-én fedezte fel Juan Fernández spanyol tengerész. Peruból hajózott Valparaísóba és eltért tervezett útirányától. Ő nevezte el a szigeteket: Más Afuera, Más a Tierra, Islote de Santa Clara.
A 17. és a 18. században kalózok rejtekhelye volt. Büntetőgyarmatot terveztek ide. 1741 júniusában itt járt George Anson tengernagy szerencsétlen sorsú flottillája déltengeri útján.
A szigetcsoport pontos helyét Alessandro Malaspina határozta meg 1790-ben. Azt megelőzően a térképek különböző helyeken ábrázolták a szigeteket.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Franklin-Társulat ifjúsági és képes könyvei : Robinson Crusoe élete és viszontagságai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1157x728 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna