D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : z_miklos_szigeti_veszedelem.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zrínyi Miklós : Szigeti veszedelem
B e s o r o l á s i   c í m : Zrínyi Miklós : Szigeti veszedelem
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Vizi
U t ó n é v : Regina
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-27
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-11-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Vizi Regina
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Zrínyi Miklós (1508-1566)
V I A F I d : 44290030
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : eposz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : verses epika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : magyar történelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törökök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1651
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1566
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szigetvár
G e o N a m e s I d : 3044469
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Zrínyi Miklós - 1620 - Csáktornya - Nevelője : Pázmány Péter, apja korai halála - vallásos nevelés - politikus, költő, hadvezér - kettős identitás (horvát-magyar) - magas műveltségre tett szert -1646 - Dreskovich Mária Eusebia -1652 - Löbl Mária -1656 - "Mátyás király életéről való elmélkedések" Keletkezése: 1546-1547 tele Műfaja: Barokk eposz Témája: Szigetvár ostroma Verselése: Felező tizenkettes Rímképletet: bokorrím: aaaa Szerkezete: 15 ének; 1566 versszakból, 6272 sorból áll. Szigetvár ostroma 1566-ban volt. A történetről Az istenekhez fohászkodik, hogy művét erőben, egészségben írhassa meg. Az Úr leküldi Mihály arkangyalt a pokolba, keresse meg Alecto Fúriát. Alecto-nak meg kell, hogy szállja Szulimán lelkét és menjen a magyarok ellen. "Alecto, az Isten nékem parancsolja, hogy tégedet küldjelek Törökorszban..." (Mihály arkangyal) 1. ének Szigeti vár Löbl Mária Zrínyi Nevelője Draskovich Mária Euzébia 2. ének 3. ének 4. ének 5. ének 6. ének 7. ének 8. ének 9. ének 10. ének 11. ének 12. ének 13. ének 14. ének 15. ének Június 10.-én Szulimán megindul hadseregével a magyarok ellen. Jézus megszólította Zrínyit és elmondta neki, hogy mi lesz a sorsa, a csatában Zrínyi is meghal, de az ő keze által hal meg a szultán is. Mehmet Siklós alá vonult a csapataival, Zrínyi megtámadja a török tábort, megöli Rézmánt és az apját Mehmedet is. Zrínyiék összegyűjtik a halottakat, majd imádkoznak értük a kápolnában. Jóslatot tartanak, ami a törökök vereségét mutatja, de a szultán hajthatatlan marad. Az este a törökök egymást kaszabolják, míg a szultán rendet nem tesz. Zrínyi és csapata hűséget fogad Istennek, hogy az utolsó csepp vérükig harcolnak. Zrínyi levelet küld a királynak, melyben segítséget kér és elbúcsúzik tőle, majd a fiától Györgytől is elköszön. A szultán két követet küld a szigeti várba, hogy szólítsák fel Zrínyit a vár átadására. Zrínyi nem enged, így a szultán felderítő csapatokat küld a várhoz, derítsék ki hogy hol van a gyenge pontja a várnak. Zrínyi szétkergeti a csapatokat és egy törököt túszként tart fogva. Megérkezik a szultán, közben Farkasics -péter meghal egyrégebbi betegségében. Eztán Zrínyi ötszázezer emberével kitör a várból. A harcban Deli Vid és Demirhám összetalálkozik, és párbajoznak, mindketten életben maradtak. Szulimán összehívja a főtanácsot és javaslatokat kér a szigeti vár bevételére. Rusztán (szultán veje) azt tanácsolja, hogy sánccal vegyék körül a várat. Delimán és Demirhám is dühösen elhagyjaa tanácsot. A maradottak helyeslik Rusztán javaslatát. A szultán ágyúzással akarja kipróbálni a szigetiek erejé Megkezdték az ágyúzást a törkök. Juranics és Ravidoly kilopóznak, hogy üzenetet vigyenek a császárnak. Ám Ravidoly fogságba esik, majd megölik. Juranics megöli barátja gyilkosát, de ő is meghal. Zrínyiék a belső várba szorulnak. Az egyik vitéz kinyitja a várkaput, a törökök betódulnak, a magyarok pedig lemészárolják őket. A törökökkel együtt Delimán is bejut a várba, és borzalmas pusztítást végez, ezt észreveszik a magyarok és körülfogják, de Delimánnak és Demirhámnak sikerül a körből kitörni, s mindketten elfutnak. A győzelem tehát a szigetieké. Rusztán megszólja Delimánt azért, mert megfutamodott, ezért nagy dühében megöli Rusztánt. Delimán elmenekül. Demirhám viszont követet küld Deli Vidhez, hogy megvívjon vele. Deli Vid meg is érkezik kétszáz vitézzel, Demirhám sem jött egyedül, már úgy látszik, hogy Deli Vid győz, amikor a török katonák megszegik a szabályt és Demirhám segítségére mennek. A zűrzavarban Deli Vid magára ölt egy török ruhát és így megmenekül. Delimán Rusztán feleségéhez megy, Cumillához. Először kétségek gyötrik, hogy szereti-e őt az asszony, de aztán ő is bevallja, hogy titokban már rég szereti. Követ érkezik Delimánhoz, aki visszahívja a táborba. Delimán el is indul. Cumilla elkíséri, de útközben meghal. Delimán belátja, hogy egy harcosnak a harctéren van a helye, nem otthon. Deli Vid még mindig a török táborban tartózkodik, senki nem ismerte fel. Borbála, a felesége török ruhába öltözve elmegy az ellenség táborába. Az egyik török vitéz épp jelenteni akarja Deli Vid ittlétét, amikor Borbála megérkezik és megmenti férjét. A szultán összehívatja a tanácsot, és úgy döntenek, hogy visszavonulnak Sziget alól. Ekkor fogják el a postagalambot, melyet Zrínyi küldött a királyhoz. A levélben segítséget kér a királytól. Ebből tudják meg a törökök, hogy egy nagy ostrommal bevehetik Szigetvárt. A pokol szörnyeit hívja segítségül Alderán, hogy a győzelem a törököké legyen. A törökök készülnek a nagy ostromra. A szigetiek már csak ötszázan vannak. Demirhám bejut a várba és újra párbajra hívja ki Deli Videt. Először Demirhám kap halálos sebet, majd Deli Vid is meghal. Zrínyi összehívja ötszáz vitézét és elmondja, hogy nincs más kiút, mint hajnalban kirohanni a várból és megtámadni a törököket. Isten látja miként romlik a magyar sereg, és magához hívatja Gábriel angyalt. Megparancsolja, hogy űzzék el a törököket segítő fúriákat. Zrínyiék kinyitják a várkaput és hősi elszántsággal rohannak a végtelennek látszó török seregre. Zrínyi megöli a szultánt. A törökök látva a magyarok erejét, csak golyózáporral mernek ellenük menni. Zrínyi egy golyó által meghal. A magyar vitézek kapitányukkal együtt hősi halált halnak a haza szabadságáért. Érdemük, hogy az angyalsereg lelküket a mennyországba viszi. Zrin vára Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem A magyar részről Zrínyi, Deli Vid, Farkasics, Juranics és Radivoj, a török részről Delimán, Demirhám és Hammimám a legvitézebbek. Az eposz cselekményét a két sereg egymás elleni harca alkotja. Szereplők Deli Vid Farkasics
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Anna: Barokk : Zrínyi: Szigeti veszedelem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 26
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 27
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 291 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna