D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ramizm_szekfogl.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rámizmus: a humanista műveltség felszámolása vagy megújítása?
B e s o r o l á s i   c í m : Rámizmus: a humanista műveltség felszámolása vagy megújítása?
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kecskeméti
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1965-
V I A F I d : 107626355
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-17
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017-02-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kecskeméti Gábor
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Filozófia, erkölcs
A l t é m a k ö r : Filozófia általában
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtudomány általában
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógia általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : filozófia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filozófiatörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : humanizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : skolasztika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előadás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Kecskeméti Gábor Rámizmus: a humanista műveltség felszámolása vagy megújítása? Johannes Oporinus (1507-1568) levele Konrad Hubert (1507-1577) strassburgi lelkészhez, Bázel, 1544. november 25. "D. Conrado Huberto, D. Buceri Diacono, amico et fratri charissimo suo. Argentinae. S[alutem]. Fuit quidam Transsylvanus nuper apud me biduum, qui se ad te profecturum dicebat. Eius nomen quare ignoro, non possum ei scribere, quod regare malebam. Is de libellis quibusdam sibi Geneva adservendis huc dicebat, inter quos exstant etiam Perionii Dialectica et Petri quiusdam Rami observationes in Arist[otelem], quos si forte iam accepit, quaeso eum meo nomine ores, et exores, ut parvo quodam tempore remitti illos ad me sinat, rem mihi facturus longe gratissimam." Ramus pedagógiai és tudomány-rendszertani munkássága A rámizmus Rámizmus és irodalom A rámizmus és a humanista műveltség 1. Ramus pedagógiai és tudomány-rendszertani munkássága 1. Ramus pedagógiai és tudomány-rendszertani munkássága 1. Ramus pedagógiai és tudomány-rendszertani munkássága 1. Ramus pedagógiai és tudomány-rendszertani munkássága 1. Ramus pedagógiai és tudomány-rendszertani munkássága 1. Ramus pedagógiai és tudomány-rendszertani munkássága 1. Ramus pedagógiai és tudomány-rendszertani munkássága 1. Ramus pedagógiai és tudomány-rendszertani munkássága 1. Ramus pedagógiai és tudomány-rendszertani munkássága 1. Ramus pedagógiai és tudomány-rendszertani munkássága 2. A rámizmus "antiarisztoteliánus filozófus" "gyakorlat-orientált gondolkodó" "pedagógiai reformer" "protestáns mártír" "egyetlen módszer deklarálása" "a ráció és az oráció elkülönítése" "reduktív dichotómiák rendszere" "a térbeli tudásszerkezet mediális meghatározottsága" 2. A rámizmus 2. A rámizmus 3. Rámizmus és irodalom 4. A rámizmus és a humanista műveltség auktormagyarázat: a klasszikus vagy skolasztikus szöveg lineáris rendjéhez és ezzel kifejtésének esetlegességeihez ragaszkodó, a tárgyalt diszciplína legalapvetőbb és leglényegibb összefüggéseit csak nagy nehézségekkel kifejteni, megnevezni és rendszerezni képes, lassú és rossz hatásfokú eljárás kommentár tankönyv: a diszciplína lényegi benső struktúráinak makroszintjeit és összefüggés-hálózatát felismertető, az ismereteket tömörítve és definiálva, belső logikai rendjükben haladva előadó eljárás kompendium 4. A rámizmus és a humanista műveltség a humanista filológiai szaktudomány normái filológus-humanista elit a modern állam praktikus igényei technicista szakértelmiség 4. A rámizmus és a humanista műveltség 4. A rámizmus és a humanista műveltség 4. A rámizmus és a humanista műveltség 4. A rámizmus és a humanista műveltség
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Messing Vera, Ságvári Bence: Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 24
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna