D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : elektronikus_dokumentumok_leirasa.jpg
C Í M 
F ő c í m : Elektronikus dokumentumok leírásának elmélete és gyakorlata
B e s o r o l á s i   c í m : Elektronikus dokumentumok leírásának elmélete és gyakorlata
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Moldován
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1960-
V I A F I d : 121376103
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-16
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Kiadási év
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Elektronikus Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Moldován István
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Elektronikus publikáció
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártan általában
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Katalogizálás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bemutató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elmélet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkalmazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katalogizálás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szeged
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2017
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Elektronikus dokumentumok leírásának elmélete és gyakorlata.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Elektronikus dokumentumok leírásának elmélete és gyakorlata Networkshop Szeged, 2017.04.20. Tartalom Kiindulás Szabályok, eljárások Oktatás Kérdések Hazai gyakorlat Nemzetközi gyakorlat További kérdések Kiindulás Az elektronikus dokumentumok nyilvántartása, katalogizálása az OKR leendő rendszerében A jelenlegi helyzet áttekintése; a digitalizált és a digitálisan született dokumentumok leírása Kísérletek a digitális dokumentumok országos nyilvántartására Szabályok, eljárások 2000. Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumentumok KSZ/2 http://ki.oszk.hu/content/bibliogr-fiai-le-r-s-elektronikus-dokumentumok https://archive.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd.htm "Ha egy, a leírás szempontjából - annak elektronikus dokumentum voltától függetlenül is - speciális dokumentum - elektronikus formában jelenik meg, elektronikus dokumentumként kell leírni." Szabályok, eljárások 1.44. Elektronikus dokumentum: "számítógéppel kezelhető, digitálisan kódolt dokumentum, amely vagy valamely fizikai hordozón jelenik meg, és használatához számítógéphez - , vagy hálózati úton érhető el (pl. távoli hozzáférésű" 1.103. Megjelenés adatai (elektronikus dokumentumé): a kiadóra, a terjesztőre, ezek székhelyére, valamint a megjelenés évére vonatkozó adatok összessége. Megjegyzés: E szabályzat szempontjából minden távoli hozzáférésű elektronikus dokumentumot közlésre szántak. A megjelenés adatai ezek esetében is a kiadóra, terjesztőre, azok székhelyére valamint a megjelenés évére vonatkozó adatok összessége. Szabályok, eljárások KSZ/2 példák: F4.1.2. Távoli hozzáférésű eseti elektronikus dokumentumok Rozsnyai László versei [elektronikus dok.] / számítógépes rögzítés Cseke Gábor. - Szöveg. - Budapest : MEK, 1998.08. Főcím a Web-lapról. - A hozzáférés módja: WWW URL: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/modern/rozsnyai.hun Szabályok, eljárások Bibliographic Formats and Standards by OCLC 3 Special Cataloging Guidelines "When cataloging digital versions of print materials, generally create separate records for the digital version of an item." https://www.oclc.org/bibformats/en/specialcataloging.html#CHDIDIDB Cataloging Electronic Resources: OCLC-MARC Coding Guidelines Revised 2006 July 11. https://www.oclc.org/support/services/worldcat/documentation/cataloging/electronicresources.en.html Szabályok, eljárások Registry of Digital Masters - Record Creation Guidelines By Digital Library Federation Version 2. May 2007 https://old.diglib.org/collections/reg/DigRegGuide200705.htm Oktatás Debrecen: "Elektronikus dokumentumok katalogizálása" http://www.lib.unideb.hu/hu/elektronikus_dokumentumok_katalogizalasa Eger: "Elektronikus dokumentumok könyvtári feldolgozása" http://www.bibliográfia.hu/?page_id=159 "A leírás tárgya az a dokumentum, amiről a leírás készül." Oktatás Tóvári Judit: "Bevezetés az elektronikus dokumentumok bibliográfiai leírásába", 2004. http://old.ektf.hu/~tovarij/e_tananyag.htm "Az adathordozók differenciálódásának következtében egyre gyakrabban fordul elő, hogy ugyanaz a mű többféle hordozón, többféle dokumentumtípusban jelenik meg. ... Ezeknek a dokumentumoknak a leírásakor azt kell szem előtt tartani, hogy a feldolgozó munka célja annak a dokumentumtípusnak az azonosítása és visszakereshetővé tétele, amelyet a kezében tart (elektronikus dokumentum esetén az, amelyiket számítógépének a meghajtójába helyezett), vagy amelyik virtuálisan létezik, és a számítógép képernyőjén megjeleníthető." Kérdések Mi minősül elektronikus dokumentumnak? Kereskedelmi e-kiadvány (e-könyv, e-folyóirat) Digitalizált dokumentum Nyilvános online dokumentum (távol, helyben) Nyomtatott kiadvány digitális változata Kiadvány-e a megrendelésre szkennelt másolat, vagy csak a helyben, e-könyvtárban közzétett? Kérdések Kiadvány-e a nyomtatott dokumentum e-változata, amely a hálózaton elérhető, vagy csak a könyvtár által kerül terjesztésre? Kiadó-e a digitalizáló, közzétevő könyvtár? Az e-folyóiratok cikkei azonosan leírhatóak-e a nyomtatott megfelelőjükkel? Minden e-dokumentum leírható-e, leírandó-e MARC rekordban? Minden e-dokumentumot meg kell-e jeleníteni a központi katalógusban, vagy inkább egy metakeresővel láttatható az állomány? Hazai gyakorlat SZTE Könyvtár Contenta repozitórium; tematikus repozitóriumok gyűjteménye Publicatio repozitórium A nyomtatott művek és azok digitális változata külön rekordban található meg a katalógusban. Doktori Értekezések repozitórium A disszertációk digitális változatainak rekordja megtalálható a katalógusban. Hazai gyakorlat MTA Könyvtár REAL repozitórium gyűjtemény digitális és digitalizált dokumentumok (pl. könyvek, folyóiratok, disszertációk) gyűjteménye A digitalizált könyvek (EOD) kereshetőek a katalógusban, de a nyomtatott rekordban van link a REAL tételre. Hazai gyakorlat DEA Debreceni Egyetem elektronikus Archívum A digitális tankönyvek megtalálhatóak a könyvtári katalógusban. A nyomtatott rekordban mutat link a DEA-ra. Hazai gyakorlat Dr Kovács Pál Megyei Könyvtár, Győr A digitális könyvtár tételeiről önálló rekordok nincsenek a katalógusban, csak a nyomtatott rekordokban mutatnak linkek. Kivéve az eredeti elektronikus dokumentumokról. Hazai gyakorlat Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok Az elektronikus könyvtárban található dokumentumok leírásában link található a nyomtatott változat katalógus rekordjára. A katalógus rekordokban azonban nincs feltüntetve a digitális változat. Rövid Google kérdőív a hazai helyzet felmérésére. Köszönet a résztvevőknek! Nemzetközi gyakorlat University of California, San Diego Separate Records Policy for Electronic Monographs https://tpot.ucsd.edu/description/general-policies-and-procedures/separaterecords.html On September 15, 2008, Metadata Services began using a separate records policy for cataloging of electronic monographs.  We will "set holdings" on OCLC for the electronic separate record. The UC-wide policy, agreed to through the Shared Cataloging Program, is a separate record policy.  The single record policy negatively affects Melvyl.  Nemzetközi gyakorlat Göttingen Digitisation Centre (GDZ) A digitalizált dokumentumokról külön rekordok találhatóak a könyvtár központi katalógusában. Ezek tartalmazzák a digitalizált dokumentum technikai információit is. Nemzetközi gyakorlat Folyóiratok 2015. október 9. Gaelle Bequet, a nemzetközi ISSN Iroda vezetőjének látogatása az OSZK-ban ISSN supporting Australian newspaper digitisation / Marjorie Currie, Rebecca Gibbs http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/view/2354 https://www.nla.gov.au/content/australian-newspaper-digitisation-program-selection-policy További kérdések A 'single' rekord problémái - digitális dokumentumok lekérdezése, szűrése, közös kereső. FRBR; a digitális változat manifesztáció vagy példány? https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_Requirements_for_Bibliographic_Records További kérdések válaszra várnak ... Köszönöm a figyelmet! Moldován István E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya moldovan@oszk.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bánkeszi Katalin - Dávid Adrienne - Moldován István: A Magyar Digitális Képkönyvtár projekt (MDK)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár kiterjesztett gyűjteményének és gyűjtésének bemutatása
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: E-könyvek az elektronikus könyvtárban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 14
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna