D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : arany_j_walesi_bardok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Arany János: A walesi bárdok (1857)
B e s o r o l á s i   c í m : Arany János: A walesi bárdok (1857)
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Orosz
U t ó n é v : Jennifer
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017-03-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Orosz Jennifer
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Arany János (1817-1882)
V I A F I d : 95251869
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : ballada
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műelemzés
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1856
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Arany János (1817) Magyar költő, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. A magyar irodalom egyik legismertebb és egyik legjelentősebb alakja. A legnagyobb magyar balladaköltő. Szegény református családba született. Szüleinek késői gyermeke volt, akik féltő gonddal nevelték, hiszen a tüdőbaj miatt kilenc testvére közül nyolcat előtte elvesztettek. Ő azonban igazi csodagyerek volt, már tizennégy éves korában segédtanítói állást tudott vállalni, és támogatta idősödő szüleit. Az anyagi javakban nem dúskáló családi háttér ellenére olyan nagy és sokoldalú szellemi műveltségre tett szert, hogy felnőtt korára a latin, a görög, a német, az angol és a francia irodalom remekeit eredetiben olvasta, és jelentős fordítói munkát is végzett. Ő a magyar nyelv egyik legnagyobb ismerője, és ehhez mérten páratlanul gazdag szókinccsel rendelkezett. Pusztán kisebb költeményeiben mintegy 23 ezer szót, illetve 16 ezer egyedi szótövet használt. Ferenc József feleségével Magyarországra költözött. Írók, költők köszöntő sorokkal fejezték ki hódolatukat az ifjú császári pár előtt. Ilyen művek pl.: Lisznyai Kálmán - Költői üdvözlet c. verse. Azonban az önkényuralom éveiben a zsarnokságnak nem tudtak és nem is akartak behódolni. A közhiedelem azt tartja, hogy a költő erre az alkalomra írta a Walesi bárdokat. Azonban csupán elkezdte a vers írását, de az érdemi munka a '60-as évekre tehető. Nyomtatásban 1863-ban a Koszorú c. folyóiratban jelent meg. Keletkezése Miért ez az egyik legismertebb műve? Erkölcsi és politikai tartalom. Magyarország sokszor vívott élet-halál harcot az önállóságért. A vers jelentőségét éppen ez adja. A művet a közvélemény Habsburg-ellenes, zsarnokellenes költeményként tartotta számon. A "párhuzamokat" is felfedezték a versben. Közeli hasonlóság: Wales és az 1850-es évek Magyarországa között. "értelmezés": öreg bárd: Vörösmarty a fiatal énekes: Tisza Domokos politikus harmadik bárd: Arany János Ennyire szabad párhuzamokat nem szabad keresni egy versben. E vers jóval többrétegű jelentést hordoz: zsarnok erkölcsi vétségének pusztító, önmaga ellen forduló hatás, költői hivatás, költészet ereje, emberi bátorság, hősi helytállás Művészi megformálásának sajátos vonásai A vers tárgya I. Edward angol király 1277-ben meghódította Wales tartományát. 500 walesi énekest végeztetett ki, hogy elhallgattassa a leigázott tartományt. A mondák őrzik a király véres cselekedetét, de a történelem kétségbe vonja. Ezt a vándortémát a romantika korában több költő is feldolgozta, köztük Arany János is. Készítette: Orosz Dzsenifer A walesi bárdok (1857) Legjellegzetesebb vonás: gyakoriak a visszatérő motívumok, az ismétlődés, a variáció. Megismétlődnek szavak, sorok; kis változtatással strófák; megismétlődnek helyzetek, mozgásformák. Visszatérnek bizonyos nagyobb egységek: a bárdok dalai azonos helyzetben hangzanak el. Ismétlődést a szimmetrikus alapszerkezetben is felfedezhetjük. Középső leghosszabb rész: lakoma bemutatása, majd a befejezés ismét 6 versszak, s ugyanazzal a fordulattal indul: "S Edward király, angol király". 8+6+8+6 jambusi lejtésű strófa -> anapesztusok Hangsúlyos verselés is belejátszik a ritmusba: nyolcas sorokban a sor, illetve a szó elejére kerül nyomaték szabályosan ismétlődik. A szerző további prezentációi: Jennifer Orosz
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pinczés Beáta: Arany János élete és munkássága
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Huri Kurucz Krisztina: Arany János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 6
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 7
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna