D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : arany_j_tengeri_hantas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Arany János: Tengeri hántás
B e s o r o l á s i   c í m : Arany János: Tengeri hántás
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Horti
U t ó n é v : Emese
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-12
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Horti Emese
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Arany János (1817-1882)
V I A F I d : 95251869
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : ballada
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műelemzés
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1877
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Arany János- Tengeri-hántás Keletkezése Margitszigeten írta 1850.: A tengeri-fosztók 1877.: Végleges változat 1880.: Nyomtatásba került Verselése Ritmusa összetett, polifón jellegű Címe egy adoniszi sor 6 soros strófák Szereplők nevébe rejtett ionicus a minore A ballada rímképlete: a a b b x b A ballada melodikus verssorai tompítják a történet tragikus jelentésrétegét, a zene andalító szárnyalása feloldja a feszültséget, ugyanakkor felerősíti a misztikusság, a valóság és a babonák világának egybefolyását. A tragikus borzalom helyére a kísérteties félelem lép. Történet Téma: Történet egy szerelmes párról. Tulajdonképpen hétköznapi, már-már konvencionálisnak mondható. Helyszín: falu; tűz körül Idő: a nyár őszbe fordult Szereplők: mesélő, Dalos Eszter, Tuba Ferkó, hallgatóság Hatáskeltés Félelemkeltés: vadkan; kuvik ( = halálmadár); éjjeli harangszó Motívumismétlés: furulya / mezőn - égben = lent-fent / Beszélő nevek Drámai előadásmód --> töredezettség--> feszültségkeltés Domiáns színek: fekete és piros + sárga éjszaka színe tűz színe Hold színe Bűn és bűnhődés -Dalos Eszti: Bűne, hogy hagyta magát elcsábítani. Ártatlan, naív--> felmenti -Tuba Ferkó: Bűne, hogy elcsábította a lányt. csapodár --> jogos büntetése / őrölet; halál / - A szereplők vétsége nincs arányban a következmények tragikus súlyával. A bűn-bűnhődés oksági kapcsolata meglazul, az erkölcsi világrend elbizonytalanodik, szétzilálódik. Besorolása I. Keletkezése szerint: Őszikék korszak; Budapest; 1877. július 15. II. Téma szerint: Népi ballada - erős lélektaniság - pesszimista - kétlelkűség III. Szerkezete szerint: Többszólamú - két elbeszélő
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pinczés Beáta: Arany János élete és munkássága
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Arany János: Tengeri-hántás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 5
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 6
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna