D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ady_e_szerelmi_kolteszete.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ady Endre szerelmi költészete
B e s o r o l á s i   c í m : Ady Endre szerelmi költészete
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Tigris
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-12
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-02-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Tigris
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ady Endre (1877-1919)
V I A F I d : 56604836
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerelmi irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Diósy Ödönné Brüll Adél (1872-1934)
V I A F I d : 30740978
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Boncza Berta (1894-1934)
V I A F I d : 5236558
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Bevezető- háttér A modernség és Ady Új versek (1906) Versek Héja-nász az avaron Ady a modern magyar líra vezéralakja volt, költészete szorosan összefonódott a NYUGAT című folyóirattal. A Nyugat 1908-1941-ig működött. Célkitűzései:-A független irodalom képviselése, az irodalom függetlenségének a megteremtése. -"Ablak az európai irodalomra" - A kor legjelentősebb írói és kritikusai, irodalmárai szerkesztették és publikáltak benne. - Kortárs irodalommal foglalkozott. - A tehetségek felkarolása. Ady a magyar modern irodalom első jelentős képviselője. A modern magyar irodalom megjelenését az 1906-ban megjelent Új versek című kötetétől szokás számítani. Ady költészetének meghatározó elemei a szimbolizmus, a szecesszió és később az expresszionizmus. Szimbolizmus: Egy szimbólum (jelkép) köré szerveződik a téma. A szó jelentésénél fontosabb a hangulata, az általa keltett érzetek, benyomások. Költészetében Ady szakított a romantika és az előmodernség hagyományos témáival és költői nyelvével. Romantika: Hagyományos rímelés, ritmus, egyértelmű fogalmazás, sztereotip fogalmazás (általános, sablonos) Modern: Nem a vers formai megszerkesztettsége hangsúlyos. Őszinte és sablonoktól mentes, újításra törekvő megfogalmazás, új szokatlan témák. Ady témái: -Szerelmes versek (Léda versek) -Magyarság versek: Itt Ady, mint egy próféta tekint önmagára, akinek az a küldetése hogy felrázza a magyarságot az elmaradottságból és modernizálja. -Istenes versek -Pénz versek -Halál versek Ady Új versek című kötetének irodalmi előképe Charles Baudelaire (Sarl Bodler) Romlás virágai című kötete. Köteteit ciklusokba rendezte. A Léda versek egy külön ciklusba kaptak helyet, az Új versek című kötetben. A ciklus címe: Léda asszony zsoltárai. Ady szerelmes verseiben Lédának nevezi Diósyné Brüll Adélt, akihez a Léda versek szólnak Ez a maga korában is nehezen elfogadható kapcsolat volt, hiszen Adél idősebb is volt Adynál, és férjnél volt. A vers központi fogalma, szimbóluma a héja pár. A héja pár a szerelmi kapcsolat szimbóluma, de nem a megszokott, hagyományos jelzőket, kifejezéseket érzékelteti, hanem valami mást próbál megfogalmazni a szerelem igazi őszinte lényegi természetéről. Ehhez kapcsolódó fogalmak, képek: vijjogás, sírás, kergetőzés, csókos ütközetek. A kapcsolat nem a folytonos öröm és a tiszta, csorbítatlan boldogság megélése, hanem gyakran kín, boldogtalanság, önzés és (átmeneti) szenvedés és fájdalom. Mindezeknek az ellentétes érzéseknek a megélése és jelentése teszi teljessé a szerelemről szóló verset. Nem feltétlenül van a versnek személyes vonzata, hanem a héjapár az általában vett szerelmet is jelképezi. A természeti képek is a látszólagos boldogság mögötti boldogtalanságot erősítik. (Nyárból- Őszbe: Életből-Elmúlásba) Ady szerelmi felfogása gyakran borzolta a korabeli olvasóközönség kedélyét, de őszinte és pózoktól mentes lírája a szerelem egyik leghitelesebb ábrázolójává tette. (Pl.: Az Én menyasszonyom című vers.) (Vér és arany kötet, 1907) A vers központi eleme, szimbóluma a fekete pár. Két részre bonthatjuk a verset. A kezdőversszak és az abban megfogalmazott látszólagos boldog hangulat ("sikolt a zene") után, a második részben, a fekete pár (a boldogtalanság szimbóluma) nyomán megjelenik az elmúlás, a boldogtalanság, a kétségbeesés. Pl: Téli szél, sírás. Lédával a bálban Ady Endre szerelmi költészete Közel 10 éves kapcsolat után szakít Lédával, a szakítás verse az Elbocsájtó szép üzenet című verse, ami a Magunk szerelme című kötetben meg 1913-ban. A Csinszka versek Ady későbbi szerelme Boncza Berta, akit verseiben Csinszkának nevez. A fiatal, 16 éves lányt szüleinek tiltása ellenére feleségül veszi. Legismertebb verse az Őrizem a szemed, A halottak élén című kötetben jelent meg 1918-ban. A lírai én egy idősebb, kiszolgáltatottabb helyzetben lévő személynek tűnik. A késői szerelem verse ez, ahol már az érzelmek csendesebbek és nyugodtabbak, mégsem árasztja a nyugalom hangulatát, hiszen egy pusztuló világ utolsó támaszaként tűnik fel a lírai én társa, és az együttlét is riadt várakozás. Mire? Halálra, elmúlásra. További nyugtalanító tényező a jövő kiszámíthatatlansága. Mikor meddig tart ez az élet, kapcsolat. Mégis egy őszinte, szerető, de szomorkás hangvételű vers ez.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Hanna: Ady Endre: A föl-föl dobott kő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sz. Orsolya: Ady Endre: Őrizem a szemed
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 33
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 34
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x430 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna