D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : athen_alapitasa.jpg
C Í M 
F ő c í m : Athén alapítása
B e s o r o l á s i   c í m : Athén alapítása
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Németh
U t ó n é v : Dominik
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-09-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Németh Dominik
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Társadalomtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ókori görögök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ókori társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ókori demokrácia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Solon (i. e. 640?-i. e. 559?)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Athén
G e o N a m e s I d : 264371
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : ókori Görögország
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : ókor
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Athén alapítása, felemelkedése Athén királyainak listája #1 - Erektidák I. Kekropsz Kranaosz Amphiktüón Erikhtoniosz I. Pandión Erekhteusz II. Kekropsz II. Pandión Aigeusz Thészeusz Menesztheusz Démophón Oxüntész Apheidasz Thümoetész Athén királyainak listája #2 - Melanthidák Melanthosz Kodrusz Medón Akasztosz Arkhipposz Therszipposz Phorbasz Megaklész Diognétosz Phereklész Ariphrón Theszpieosz Agamésztór Aiszkhülosz Alkmaión Köszönöm a figyelmet! - Sokan tyrannosként szerették volna őt látni, ahogy leszámol ellenfeleivel - Solón önként lemond, az ókori tradíció szerint 10 évre külföldre távozott - Honfitársaival azt ígértette meg, hogy törvényeit 100 évig érvényben tartják - Hiába széles körű törvényhozása, nem orvosolt minden problémát - Rövidesen nyílt politikai küzdelmek a vezető nemzetségek között - A Solón által megkezdett úton kívántak tovább haladni Megaklés és hívei - Ők a paralioi nevet kapták - A driakrioi Attika szegény népessége a legradikálisabb volt mindközül - Sorsuk jobbrafordulása érdekében hajlandóak voltak még a tyrannist is támogatni - I.e. 6. században a másik oldalon, Peisistratos híveinek kedvezett az erőviszonyok alakulása - Peisistratos lett Athén ura 33 évre - Uralma nem volt zavartalan, két alkalommal kényszerült száműzetésbe - Ezek ellenére sokat tett Athénért, az ő idejében válik igazán nagyvárossá - Aristotelés úgy jellemzi Peisistratos uralmát, hogy a tyrannos az ügyes intézésében inkább "alkotmányosan" járt el Ásatások bizonyítják, hogy már az I.e. 7. században is volt Attikában egy fölösleggel bíró, exportra is termelő földbirtokos réteg - Attika területének nagy része csak állattenyésztésre volt alkalmas 600 négyzetkilométeren volt művelhető föld gyümölcs, szőlő, gabona és zöldségfélék termettek Fő bevételi forrás: ezüstbányák Nincs túlnépesedési probléma A 7. század végén bekapcsolódik a tengeri kereskedelembe Legfontosabb helyszínek Akropolisz Agora Pnüksz domb Parthenón Hephaisztosz temploma Olümpeion - A földtulajdonviszonyok átalakulását Solón segítette elő - Lehetővé tette a szabad végrendelkezést - Ekkor kezdődött meg a nemzetségi földtulajdon végleges felbomlása Athénban - A földnélküliek munkához juttatása volt a cél - A hagyomány szerint megtiltotta a gabonakivitelt Attikából - Létrehozta a 400-ak tanácsát, a bulét - Egyéb intézkedései a fényűzés visszaszorítására, a közbiztonság megszilárdítására és a magántulajdon védelmére irányultak Eredete, fekvése Athén története a neolitikumban kezdődik I.e. 3. évezredre tehető Földrajzilag előkelő hely Akropolis- természetes védőhely A fallal körülvett antik város valószínűleg hét négyzetkilométeren terülhetett el I.e. 1400-ra a mükénéi civilizáció egyik közpántjává vált Más mükénéi centrumoktól eltérően Athén nem került kifosztásra Nem néptelenedett el a dór vándorlás idején Ezek ellenére Athén elvesztette minden hatalmát és valószínűleg egy kis hegyi erődként működött tovább A demokrácia megszületése előtt az ókori Athén fölött királyok sora uralkodott. I.e. 1. évezred elejétől Athén önálló városállamvolt I.e. 8. századra tehető Athén újra-felemelkedése Ezek a királyok a földbirtokos arisztokrácia élén álltak Őket Eupatridáknak nevezték Kormányzati eszközük Árész dombján volt, egy tanács Ez a tanács nevezte ki az arkhónt, majd később az arkhónokat - A politikai hatalom a korszak elején az arisztokratikus genosok vezetőinek az Eupatridáknak a kezében összpontosul - Soraikból kerülnek ki a város vezető tisztségviselői - A katonai ügyeket intéző archón polemarchos - A szakrális funkciókat ellátó archón basileus - A részben vallási, részben magánjogi ügyekben eljáró s az évnek is nevet adó archón epónymos - Valamint a törvényeket feljegyző és őrző hat archón thesmothetés - Társadalmi feszültségek a korban - Hatalom-átvételi kísérlet - Kylón-vérbűn elterjed - Erre az időszakra teszi az antik hagyomány Drakón törvényhozását - Az Areioszpagosz megbízza Drakónt a törvényhozással - A drakóni "alkotmány" - Sok forrás nem felel meg az adott korszak viszonyainak - Nem lehet pontosat mondani a drakóni törvényekről - Valószínűleg a gyilkossággal kapcsolatos fűződik a nevéhez - A demokrácia kialakulásának első fő állomása Drakónhoz köthető - Eredménytelenek voltak reformjai - Az athéni történelem egyik igazán kiemelkedő történeti személyisége Solón - Az ókori források hol archónnak, hol diallaktésnek, hol pedig nomothetésnek - Legjelentősebb intézkedése a seisachtheia volt 1. a zálogba adott földek teljes tehermentesítésést 2. a hitelezőiknél dolgozó adósok munkakötelezettség alóli felmentését 3. azok felszabadítását, akik nincstelenségükben saját személyi szabadságukat adták zálogba - Másik legjelentősebb intézkedése a timokratikus alkotmány bevezetése - 4 vagyoni osztály jött létre 1. pentékosiomedimnosok - évente 500 medimnos 2. hippeusok - lovasok, 300 3. zeugitések - fogatosok, 200 4. thések - nekik 200-nál kisebb mennyiségű gabona értékének megfelelő jövedelemmel kellett rendelkezniük - Peisistratos halála után fia, Hippias lett Athén ura, testvére halála után zsarnokoskodni kezd - A spártai intervenció véget vet uralmának, ezután Athén újra politikai harcok színtere - Két politikai irányzát: az athéni Isagoras hívei <-> Alkmaiónidák - A viszályok végén az Alkmaiónida Kleisthenés vette át az irányítást - Nagyszabású politikai reformot hajtott végre - Territoriális elv - Attikát három földrajzi egységre osztotta - Mindegyik területen 10, azaz össz. 30 trittyst alakított ki több közösség összevonásával - Ezekből 10 mesterséges phylét hozott létre - a katonai és politikai szervezet a továbbiakban a territoriális phylékre épült - ezekhez 10 stratégost választottak - új ötszázak tanácsa - cserépszavazás bevezetése Athén az I.e. 6. század végére mind gazdasági, politikai tekintetben a fejlődés élvonalába került, néhány évtized alatt a görög világ vezető hatalmasságává emelkedett - egy időre
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Athén története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 23
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 24
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna