D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : koolaj_es_foldgaz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kőolaj és földgáz előfordulása, kitermelése
B e s o r o l á s i   c í m : Kőolaj és földgáz előfordulása, kitermelése
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Maczó
U t ó n é v : Dorottya
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-10
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-11-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Maczó Dorottya
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geológia, földtörténet
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Ásványi nyersanyagok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kőolaj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kőolajbányászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földgáz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bányászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Kőolaj és földgáz előfordulása, kitermelése Kőolaj a Föld szilárd kérgében található természetes eredetű, élő szervezetek bomlásával, átalakulásával keletkezett ásványi termék Előfordulása Geológiai: A kőolaj felhalmozódásához egy megfelelő geológiai alakzat szükséges, amely egy nagy áteresztőképességű kőzetrétegből s felette egy áteresztő rétegből áll. Ennek nagyjából dóm alakúnak kell lennie, hogy az olaj ne folyhasson el. Ezt kőolajcsapdának nevezik. záróréteg porózus anyag kőolajcsapda Földrajzi előfordulás: Egy szénhidrogén mező kialakulása 1-2 millió év. Nagyobb mezők csak olyan helyen találhatók ahol csekély a kéregmozgás. Ilyen helyeket a szárazföldi táblák mozdulatlan, nagy kiterjedésű üledék rétegeiben, hegységrendszerek üledékes előtereiben találhatunk. Kőolaj exportálások Az első szakasz a kőolajmezők felderítése, és próbafúrások végzése. A második szakasz: acél vagy iparigyémánt borítású fúrófejjel lyukat fúrnak, amely körbe forogva szilánkokká aprítja a kőzetet. A fúrólyukba a fúrás során béléscsövet csúsztatnak valamint a keletkező törmeléket bentonit alapú iszap keringetésével hozzák a felszínre. Az elkészült fúrólyuk teljes béléscsövezése után a csöveket átlövik, hogy a kőolaj a nyílásokon keresztül a felszínre áramolhasson. Kitermelése 1. iszapvödör 2. öblítőiszap szűrő 3. szívócső 4. iszapszivattyú 5. motor 6-10. tömlő 11. szállító csigasor 13. korona csigasor 14. fúrótorony 19. fúrószár 20. forgatóasztal 25. furat 26. fúrófej 27. kútfej 28. kifolyó Földgáz Földgáz alatt olyan gázkeverékeket értünk, amelyek túlnyomóan metánból, és a pentánig terjedő parafin szénhidrogénekből állnak. Évmilliók során, a föld alatt és a tengerek mélyén szerves anyagok bomlási termékeként keletkezett. A felszín alatt, a kőzetek repedésein keresztül fedőkőzetek által határolt mezőkbe vándorolt. Ezek a nagykiterjedésű porózus kőzetekből álló - homokkő, laza szerkezetű mészkő - mezők a földfelszín alatt néhány métertől több mint 5.000 méteres mélységig találhatók. Leggyakrabban a kőolaj-lelőhelyeken található meg, azonban nem ritkák a tisztán földgázt tartalmazó lelőhelyek sem. Széles körben megtalálható az üledékes kőzetekben, de fellelhető a vulkanikus kőzetben is. Kitermelés A földgázlelőhelyek kitermeléséhez szükséges fúrásokat különböző termelő platformokról végzik el. A tengeren, part menti vizeken és szárazföldön. A fúráshoz úszó vagy tengerfenékhez rögzített fúrószigeteket, mélyebb vizeken fúróhajókat a szárazföldön fúrótornyokat alkalmaznak. A fúráshoz speciális fúrófejet használnak. A gyakran alkalmazott rotary fúrás során a fúrófejet acélcső-kötegekhez rögzítve hajtják a kőzetbe, és a felszínen, a fúrótornyon elhelyezkedő úgynevezett forgóasztal gondoskodik a fej meghajtásáról. A fúrófej által kimart kőzetet – az úgynevezett omladékot – a fúrórudazattal együtt bevezetett öblítőfolyadékkal hozzák fel a felszínre a kőzet és a rudazat közötti résen. A kitermelés kezdetén a telepen belül többnyire magas nyomás uralkodik. Minél mélyebben található a lelőhely, annál nagyobb a nyomás. A telepben uralkodó természetes rétegnyomás révén a földgáz magától tör a felszínre. Ezt elsődleges kitermelésnek nevezik. A kitermelés előrehaladtával a telepben uralkodó nyomás csökken. Ha a természetes nyomás már nem elegendő ahhoz, hogy a gáz végighaladjon a szállítóvezetékeken, akkor a felszínen kompresszorokat telepítenek a szállításához. Köszönöm a figyelmet! Források: http://www.foldgaz.hu/ http://planetagazeta.hu http://hu.wikipedia.org http://energiapedia.hu/ http://www.tankonyvtar.hu/ Készítette: Maczó Dorottya A világ földgázkitermelése
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kőolaj
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Földgáz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 23
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 23
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna