D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 120227_varpalota.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hatékony könyvtári gazdálkodás
B e s o r o l á s i   c í m : Hatékony könyvtári gazdálkodás
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Mikulás
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1968-
V I A F I d : 198575369
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-08-02
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-02-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pénzügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : finanszírozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bevétel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költségvetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pályázat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2012. február 27.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Krúdy Gyula Városi Könyvtár TÁMOP projektzáró rendezvényén, 2012. február 27.-én elhangzott előadás prezentációja.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : hatékony könyvtári gazdálkodás - pályázatokkal és nélkülük Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Krúdy Gyula Városi Könyvtár, 2012. febr. 27. Mikulás Gábor, információs tanácsadó, GM Info Consulting Kft. www.gmconsulting.hu Pályázkodás ma... NKA: a megyei és felsőoktatási / ODR-könyvtárakra fókuszál (a státusz számít, nem a teljesítmény) a Közgyűjteményi Kuratóriumban 9-ből 2 könyvtáros Abszurd: az alapszolgáltatások teljesítésére is részben pályázni kell Pályázkodás ma... NFÜ: elavult koncepció mentén; pl.: - katalógus-konverzió a közös katalogizálás helyett; - RFID a generál szolgáltatásfejlesztés helyett számos fölösleges dolgot kell bevállalni, pl. nem hatékony hirdetések tervezésre ösztönöz, de el is tereli a figyelmet Alternatívák Szponzorálás, mecenatúra Költségvetési lobbi Térítéses szolgáltatások Belső hatékonyság növelése Pályázás 1. Szponzorálás, mecenatúra A könyvtár figyelme: szponzor vagy mecénás felé Tőkenövekedés: pénzügyi; ügyfél~ (gyenge) Tapasztalat: kevés Imázs: - meglévő: gyenge (kevés szponzori hajlandóság) - lehetséges: származtatott; a szponzor-brand képviselete; de: a függetlenség kockára kerülhet- gyámolításra szorulás 2. költségvetési lobbi Figyelem: a fenntartó felé Tőkenövekedés: tartós pénzügyi, fenntartható(?) Tapasztalat: kicsi; nagyon gyenge hatékonyság Imázs: kicsi; feltétel: fenntartónál való megfelelő imázs (jó kapcsolatok - teljesítményen vagy személyes ismeretségen alapuló) 3. Térítéses szolgáltatások Figyelem: használók felé Tőkenövekedés: tudás- ügyfél- és pénztőke, fenntartható Tapasztalat: kevés, kishitűség (minőségi félelmek) Imázs: a szervezet értéke növekszik a használók és fenntartók szemében De: a fenntartó csökkentheti a költségvetést; teljesítményértékeléssel kombinálva belső feszültségeket hozhat 4. hatékonyság-növelés Figyelem: használóra, belső működésre Tőkenövekedés: szervezeti és tudástőke, fenntartható Tapasztalat: kevés (gyakorlatilag hiánycikk) Imázs: külső elismerést válthat ki (felelős polgár) De: - a fenntartó forráselvonását kiválthatja a belső források hasznosabb célra felhasználhatók - ellenérdekeltség: hivatkozás elavult imázsra, hagyományokra (nagy könyvtár; képesek vagyunk megoldani) gátló jogszabályok, pl.: a bér nehezen fordítható szolgáltatásra) 5. Pályázás Figyelem: pályáztató felé (akár a ráció ellenében) Tőkenövekedés: egyszeri pénz; nem fenntartható Tapasztalat: kényszerből megvan Imázs: romboló összefonódások lehetnek a pályázatok elbírálóival Pályázat, ami húzna... Új szolgáltatáskoncepciók, modellek kidolgozása, kísérletek, bevételi források feltárása, pl. - közösségi tér- beépített könyvtárosság - shop-koncepció - közös szolgáltatások külső felekkel (bolt, kocsma stb.) "Éles" szolgáltatási tervek készítése A felzárkóztatás maradhat Legjobb Befektetés... Stratégia; új szolgáltatási modellek, tervek, kísérletek Térítéses szolgáltatások Hatékonyságnövelés Kérdés, megjegyzés? Mikulás Gábor, információs tanácsadó GM Info Consulting Kft. www.gmconsulting.hu Ez az előadás: http://www.gmconsulting.hu/2012/02/hatekony-konyvtari-gazdalkodas-palyazatokkal-es-nelkuluk/ Az előadás észrevételeivel segítette: Horváth Sándor Domonkos és Czupi Gyula.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mikulás Gábor: Shop-koncepció: sokkal kevesebb könyv, sokkal nagyobb használat
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mikulás Gábor: Versenyképességi kulturális orientációk azonosítása vezetői narrációkból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 960x720 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna