D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hallasserult.jpg
C Í M 
F ő c í m : Játék és a hallássérült gyerekek
B e s o r o l á s i   c í m : Játék és a hallássérült gyerekek
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szijártó
U t ó n é v : Janka
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szikora
U t ó n é v : Janka
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szuhai
U t ó n é v : Liliána
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-11-19
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Játék általában
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás- és játéktörténet
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : játék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális tevékenység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szórakozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nagyothalló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hallás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Játékos beszédfejlesztés Szocializáció Játék -Na, ezt bogozd ki! -Kapd el a Nagyit/szellemjárás Óvodák Iskolák Játékok A súlyos fokú hallássérültek anyanyelvi nevelésének főbb jellemzői Szocializáció Korai nevelés Óvoda Előkészítő és Iskola Korai fejlesztés és játék A tanítás alapjai: - hallókészülék - szájról olvasás Foglalkozási típusok: - csoportos anyanyelvi foglalkozások - egyéni anyanyelvi foglalkozások - hallás-ritmus nevelés Hallásnevelés fokozatai: 1. Megerősítés-Megismerés 2. Differenciálás 3. Emlékezet Olyan 3 és 6 év közötti gyerekek, akiknek a halláskárosulása súlyos. Fontos szerepe van ebben a korban a beszédfejlődés kialakulásának. Feladatok: Korai hallásfejlődés A korai fejlesztés jelentősége - passzív beszéd fejlődése - aktív megnyilvánulások fejlesztése - hallásfejlesztés - globális olvasás fejlesztése Az auditív-verbális fejlesztési irányzat Az óvoda alatt elérendő eredmények: legalább 500 szóból álló passzív szókincs egyszerű közlések, kérdések megértése szó- és mondatpárok akusztikus differenciálása A játék szerepe a korai fejlesztésben Beszédfejlesztés menete: 1. Hallásfejlesztés 2. Szájról olvasás 3. Beszédelőkészítő feladatok játékos feladatok mozgásutánzó gyakorlatok artikulációs mozgásfejlesztő gyakorlatok légzőgyakorlatok 4. Hangfejlesztés hangkapcsolatokban, szavakban 5. Rögzítés utánamondás megerősítő, majd differenciáló hallásneveléssel olvasás tárgykép, eseménykép elmondása önálló beszéd 6. Automatizálás (Farkas M. 1996) Csecsemők - az első életév A második életév A harmadik életév 1. év - szenzitív fázis 1. év után gyermeki agy plaszticitásáa Hangadás nagymozgással Az állatok hangja Sorszámnevek gyakorlása Szerepjátékok Pantomimjelenetek Szövegrögzítés, sorbarendezés Jellemzés Fontosnak tartják: 1. fejlesztés korai kezdése, még a 2. életév előtt 2. az auditív csatorna előnyben részesítése 3. orvosokkal, szülővel, családdal való szoros kapcsolat pedagógus gyermek szülő pedagógus gyermek szülő ORVOS SZURDOPEDAGÓGUS T E R Á P I A hallókészülék első diagnózis további hallás vizsgálatok (Csányi, 1998) "A játék a gyermek szabadon választott, természetes aktivitási formája." (Garvey, 1979) Előtanulmányok - Freyberg (1979): társak közti interaktív játék - szociális nyelvi képességek emelkedése sok játék - szociális és kognitív szerep eljátszásában jó teljesítmény - Higginbotham és mtsai(1980): kommunikációs zavart mutató gyerekek - kevesebb szociális kapcsolat => a játékokban való részvétel csökken - Bruner és Sherwood (1976): a játék során a gyermek megnöveli a környezet változásaira adott válaszrepertoárját => ez segítségére lehet később problémamegoldásban Szereplők: Zsuzsa: kilencéves, álmos, borzas, göndör hajú, pizsamát visel Anya: harmincöt éves, hullámos fekete hajú, szemüveges, kötött ruhában van. Időpont: vasárnap, reggel fél kilenc Zsuzsa alszik, Anyu belép, odamegy az ágyhoz. A: Ébredj Zsuzsa! Nemsokára kilenc óra lesz. Zs: (Magára húzza a takarót, nem felel. A: Nem hallod? Kislányom, kelj fel! Ne aludj! Zs: Jaj, de álmos vagyok! (Ásít, nyújtózkodik.) Még úgy aludnék! (Dörzsöli a szemét.) A: Most már ugorj ki az ágyból! Készen van a reggeli is. Indulunk a nagymamához. Zs: Mindjárt felkelek. Csak még egy percig hadd maradjak! A: Na jó, de aztán gyere! A szimbolikus játékról az általános kognitív funkció 2 megjelenési formája, a gyermek fejlődő szimbolikus képességeit tükrözik a játék és a nyelv nehézségek a hallássérülteknél. a felelgetős beszédhelyzetekben: nincs meg az alapvető tapasztalat a szimbolikával és szociális interakciókkal kapcsolatban Következtetések - ingergazdag környezet biztosítása - szülők szerepe "minőségi idő" játékok tanítása gazdag választék játékokban más gyermekek bevonása 1. az anya beszéde 3. zörejek 2. ének, zene bújócska beszélgetés, gyerekrigmusok, hangutánzó játékok hangkeltő játékok (ülés, állás, járás, szótagok megjelenése) Minőségi változás: magatartásban (érettség, érdeklődés) hallási figyelemben nyelvfejlődésben (óvodaérettség határa) Ismétlődő otthoni helyzetek Társalgás Napló rövid, tevékenységbe ágyazott kérdések választásos helyzetek anyai kettős szerep provokálás JÁTÉK ÉS A HALLÁSSÉRÜLT GYEREKEK Készítette: Szijártó Janka Szikora Janka Szuhai Liliána Források Csányi Yvonne Dr.(1995): A hallássérült gyermekek korai fejlesztése Csányi Yvonne Dr. (1998): A hallás-beszéd nevelése Farkas Miklós (1996): A hallássérültek kiejtés- és beszédfejlesztésének elmélete és gyakorlata Lakos Renáta: Gondolatok a siket kultúráról Szocializációs folyamatok alakulása Tunstall Viszonyok a családban Kapcsolatrendszerek megváltozása Szülői elvárások A gyermek mindennapi közege,a kortársai hatása A hallássérült / siket gyermek hogyan fog beleékelődni a társadalomba? Ugyanolyan egyenlő tagja lesz e a társadalomnak, mint bárki más? Talál- e majd barátokat, képes lesz munkába állni, családot alapítani? Jogok Baráti kapcsolatok Felnőttek világa/-munka/ Siket kultúra,külön nyelvi kisebbség Jelnyelv Vasák Iván, SINOSZ Hallássérült gyermekek integrált oktatása Csepelen Intézményi "siketoktatás" Móra Ferenc Általános Iskola 1960. szeptember 10. 1998 Dr. Török Béla Módszertani Intézet Mikus Judit Iskolában tanuló diákok véleménye -"Nekünk van egy hallássérült osztálytársunk, és ez számomra azt jelenti, hogy megtanulunk törődni másokkal." -"Nagyon jó, hogy velünk járhat egy osztályba, mert Ő is ugyanannyi lehetőséget kap mint mi." -"Először elég nehéz volt számára a beilleszkedés, de minél többet segítettünk neki, annál bátrabb lett, egyre jobban tanult." -"Sokszor belegondoltunk már, hogy mennyire nehéz lehet számára az, ami számunkra teljesen természetes, hogy mennyire nehéz lehet neki beilleszkedni, vagy csak telefonálni, az órán a kicsengetést vagy testnevelés órán a sípokat észrevenni."
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Boglárka Lajos: A képregények
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 59
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 59
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet