D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : etankonyv.jpg
C Í M 
F ő c í m : E-tankönyv vagy hagyományos?
B e s o r o l á s i   c í m : E-tankönyv vagy hagyományos?
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bátfai
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-30
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-06-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tankönyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : on-line adatbázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : géppel olvasható dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kutatásunk elsődleges célja megvizsgálni: más hatékonysággal tanulnak-e a diákok az elektronikus szövegekből?
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Interest Groups Sierra Club National Right to life Committee AARP ( American association of retired persons) NAACP( National association for the advancement of colored people) League of Women Voters E-tankönyv vagy hagyományos? Köszönjük a figyelemet! Bátfai Erika Fehér Péter Debreceni Egyetem ebatfai@lib.unideb.hu Pannon Egyetem ELTE TTK feherp1@t-online.hu Az e-könyvek és elektronikus-tananyagok lehetséges hatásai a tanulásra 17. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem Balatonalmádi, 2015. május 31. - június 4. Van-e lényeges különbség a képernyő-, illetve a papír alapú tájékozódás, tanulás, ismeretszerzés között? Milyen szövegek olvasása lehet hatékonyabb elektronikus formában, és melyek papíron? Vannak-e olyan olvasók, akik számára egyik vagy másik mód a preferált? Milyen nemek közötti és életkori különbségeket lehet kimutatni az elektronikus olvasással kapcsolatos attitűdökben? Jegyzetelés: papíron vagy elektronikusan? A kutatás fő kérdései az olvasás forrásai (barlangrajzoktól a Google Books-ig) Kindle vs. iPad Mangen kutatásai (2013): az elektronikus szövegekre kevésbé emlékeznek az olvasók mint a hagyományos papír alapúra. a fiúk szívesebben olvasnak elektronikus könyvolvasón a sokat olvasók szívesebben használják az új eszközöket más kutatások szerint az elektronikus források használata hatékonyabb a diákok körében, mint a hagyományos tankönyvekből való tanulás a hazai Netgenerációs kutatások egyes eredményei szerint nem minden tanuló részesíti előnyben az elektronikus "alapanyagokat". (Fehér, Hornyák Netgeneráció 2010, 2012) a PISA felmérések (2010-es és 2012-es): a magyar tanulók nagyon gyengén teljesítettek az elektronikus szövegek olvasásával kapcsolatos felméréseken (Lannert, Ostorics és mások) 1. Interjúk A tervezett kutatási eszközök http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Reproduction_cave_of_Altamira_01.jpg/1024px-Reproduction_cave_of_Altamira_01.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Rosetta_Stone.jpg/200px-Rosetta_Stone.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Jingangjing.jpg/220px-Jingangjing.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/thumb/f/f8/Thuroczy_chronica.jpg/250px-Thuroczy_chronica.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/thumb/8/8a/Gutenberg_42_soros.jpg/220px-Gutenberg_42_soros.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Orbis_pictus_1684.jpg/220px-Orbis_pictus_1684.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Prinicipia-title.png/250px-Prinicipia-title.png A felhasznált képek forrásai Problémafelvetés E-könyvek (bármilyen) képernyőn olvasható szöveg vs. könyvszerűség romatikus érvek: könyvillat/tapintás kádban/strandon olvasás előnyök-hátrányok Az olvasás és az agy Az e-szövegek és a diákok 2. Kérdőíves felmérés 3. Akciókutatás/osztálytermi kutatás (eye-tracking vagy más eszközök segítségével is) 20 aktív e-könyvolvasó személlyel több (szak)terület képviselői kimondottan olvasási/tanulási szokások plusz funkciók technikai kötöttség környezetvédelem demokratikus hozzáférés, DE a közoktatás párszáz éves az olvasás-írás pár évezredes folyamatai többszázezer éve meglévő agyi modulokra építenek anterior: fonetikai, fonológiai elemzés és akusztikai és fonetikai feldolgozás/megfeleltetés poszterior: lexikai-szemantikai elemzés és azonosítás inferior frontális frontotemporális parietális okcipitális Papírszövegek vs. digitális szövegek (Gonda) vs. e-könyvek/e-szövegek agyi feldolgozása ábécé-végi generációk milyen e-szövegek? (digitalizált, digitális, e-learning, e-könyvek) különböző iskolai szinteken Kínától Magyarországig hiperfigyelem-mélyfigyelem (Hayles) módszerek - kiknek, mennyire, mivel jegyzetelés csak nyomtatott anyagra magas óraszámban olvasnak kell a vizuális kiemelés papíron hatékonyabb e-szövegekkel hatékonyabb szépirodalom "papírundor" attól függ, milyen formátumban van meg az e-szövegek az elsődlegesek több eszközön olvas az e-szövegek mennyisége az ok beszerezhetőség többet olvas, mióta e-könyveket használ
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: A magyar folyóiratok digitalizálása, archiválása, szolgáltatása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 29
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 29
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x431 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet