D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : konyv.jpg
C Í M 
F ő c í m : A könyv története
B e s o r o l á s i   c í m : Könyv története
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : K.
U t ó n é v : Cs.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-10
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-04-14
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kötet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kódex
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iniciálé
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Ma ismert formája a 3-4. században alakult ki Lapjai pergamenből készültek amit egymáshoz fűztek majd összevarrták Az összevarrt oldalakat 2 fatábla közé tették Így alakultak ki a kódexek és a könyvkötészet Könyvkötészet: 2 fatábla díszített bőrkötés bőrmetszés A kódexek 4. században jelent meg Kézzel írott könyvek Eleinte papiruszra majd pergamenre írták Főleg vallási téma Kolostorokban szerzetesek írták másolták Tagolatlan szöveg, majd később miniatúrák és iniciálék díszítik Magyar kódexek A 16. századig (könyvnyomtatás elterjedéséig) virágzott 1. említés: Pray kódex (12 sz.) bibliai jelentek Anonymus: Gesta Hungarorum (13. sz) magyarok történetéről szól Kálti Márk: Képes krónika (kb. 1360) I. Lajos király idején koronázási képek, csatajelenetek Az írás fejlődése Az ókori népek fatáblákba vagy falra véstek Papirusz Egyiptomban készítik nádból csak egyik oldalára lehet írni Kr. e. 2400 Pergamen állati bőrből készül tartósabb mindkét oldalára lehet írni kiszorítja a papiruszt Papír Kínában már i. e. elterjedt eperfa kérgéből, bambuszból állították elő 600 körül elterjedt Könyvsokszorosítás A tudományok fejlődésével nőtt az igény a könyvek iránt Hollandiából indul L. J. Coster egy latin könyvet fatáblára metszett és másolatokat készít róla Azonban nagyobb terjedelmű könyvnél ez drága és lassú Gutenberg, a könyvnyomtatás atyja Johannes Gutenberg a régi hagyományokat fejlesztette tovább (mozgatható betűs nyomtatás) kemény fémből elkészítik a betű egy példányát (bélyegző) ezt egy puhább fémbe ütik (negatív) egymás mellé rendezik felfestéklezik és rászorítják a lapra ezután festették bele az illusztrációkat és iniciálékat Nyomdászat elterjedése Guttenberg módszere egészen a 19. sz-ig tartott megkezdődik a gépesítés ez mind formailag mind témájában átalakította a könyveket a kiadási idő lerövidült nagy példányszám egyházi szövegeken kívül megjelent a friss irodalom
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László:Könyvtárak és E-könyvtárak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 13
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x486 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet