D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : egylet.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/060900/060930/egylet_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az egylet kora
B e s o r o l á s i   c í m : Egylet kora
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Könyvtárak és olvasókörök szerepe a közművelődésben Magyarkanizsán
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Hári
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-04
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-03-18
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtártörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtárhasználat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olvasókör
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyesület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális egyesület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A tanulmányról Bács-Bodrog Vármegye Előnyök: kedvező politikai helyzet változás a közoktatásban könyvkiadás fejlődése szabad sajtó iskolai szak-, népkönyvtárak alakulása felnőttképzés Bács-Bodrog vármegye - népszámlálási adatok - 1891. 288 521 (49,3%) magyar 189 051 (26,4 %) német 29 025 (4,1%) tót 9063 (1,3%) rutén 1253 horvát 197 104 (27,6%) szerb Köszönöm a figyelmet! Könyvtárak és olvasókörök szerepe a közművelődésben Magyarkanizsán Tudományos Diákkörök XIV. Országos Konferenciája 2013. Motiváció 59. Magyarkanizsai Írótábor, témája: A könyv sorsa "1. Az 'Ó-kanizsai Iparos Olvasókör' egy társulatot próbál kialakítani, mely az értelem fejlődését, a hasznos ismeretek terjesztését, a közgazdászat, de különösen az ipar előmozdítását célozza. E társulat egyedül a szellemi téren mozog és czélját azáltal iparkodik elérni, hogy a fenntebbi cím alatt egy olvasókört alapít, hol a hír és szaklapok, folyóiratok olvasása, eszmecsere, társalgás, és szakba vágó értekezések által nem csak az ismereteket terjeszteni, hanem a közgazdálkodást és ipart fejleszteni törekszik" (Az ókanizsai iparos olvasókör alapszabályai, 1883 - Zentai levéltár: F-374/5.) Magyar Országos Levéltár Budapest -Ókanizsai Iparos Olvasókör, 1867 (MOL K 150-1867-III/R-4-4524 15. cs) Magyar Országos Levéltár Budapest - Ókanizsai Olvasókör, 1867 (MOL K 150-1867-III/R-4-3460 15. cs) Koncz István hagyatékából Eddigi munkáim: Életképek - 1940-1970 Magyarkanizsai városháza - a város háza Piactér Magyarkanizsai tűzoltóegylet - akik harcolnak a tűzzel Magyarkanizsai Írótábor 461 027 római katolikus 9983 görög katolikus 131 303 görög-keleti 64 810 ág. evangélikus 27 934 helv. 19 115 izraelita. Nemzetiség szerint Vallás szerint Feldolgozás: írott kúltúra terjesztése - egyletek olvasás, olvasókörök - közművelődés társadalmi szintű változás - KANIZSAI ELLENŐR - 1912. március 10., II. évf. 11. szám Címoldal - KANIZSAI ELLENŐR - 1912. szeptember 15., II. évf. 38. szám Vezércikk Kiindulópont: A könyv sorsa az ember. Az ember sorsa a könyv. "S ha egyszer nem megy a könyvek által előre a világ, minek a könyv, minek az író, minek az ember, minek a világ?" - Benke László- Közművelődési egyletek Magyarkanizsán gazdasági egylet tanító-egylet műkedvelő-társulat polgári dalkör keresztény és izraelita nőegylet országos vöröskereszt-egyleti fiók kaszinó katholikus kör polgári kör iparos-kör függetlenségi kör vadász-egylet munkás szakegylet szanatórium-egyleti fiók önkéntes tűzoltóegyesület stb. Az ember "mindent, amit tud, a könyvekből tudja, ám ez maga a műveltség. A műveltség nagymértékben alakítja a lélek érzékenységét. A könyvekből tanuljuk meg a könyörületet, az empátiát, a kedvességet, a becsületet és a tisztességet. Morális korlátokat építünk, ezáltal válunk emberré, emberivé és igazán szabaddá." (A könyv szerepe a személyiségfejlesztésben - szli.neobase.hu) További kutatás A Magyar Királyi Belügyminisztérium által hitelesített működési okmányok, alapszabályok jegyzéke, melyek a budapesti Magyar Országos Levéltárban találhatóak: 4-22913 Ókanizsai Gazdasági Olvasóegylet alapszabályai 1871 4-24723 Ókanizsai Gazdasági Olvasóegylet alapszabályai 1872 4-21376 Ókanizsai Tanítóegylet alapszabályai 1873 4-11139 Ókanizsai Izraelita Nőegylet alapszabályai 1881 4-26675 Ókanizsai Egyesült Ipartársulat alapszabályai 1882 4-1212 Ókanizsai Gazdasági Olvasóegylet alapszabályai 1882 8-21311 Ókanizsai Egyesült Ipartársulat alapszabályai 1883 8- 35594 Ókanizsai Iparos Olvasókör alapszabályai -1883 8- 16194 Ókanizsai Plgári Kör alapszabályai 1886 8-11086 Ókanizsai Ipartestület alapszabályai -1887 8- 59574 Ókanizsai Izraelita Hitközség alapszabályai 1888 8- 5943 Ókanizsai Kaszinó Egylet alapszabályai 1889 8- 85174 Ókanizsai Ipartestületnek módosított alapszabályai 1889 8-17072 Ókanizsai Keresztény Nőegylet alapszabályai -1890 8-48091 Ókanizsai Gazdasági Olvasóegylet módosított alapszabálya -1890 8- 31615 Ókanizsai Adorjáni Olvasókör Egylet alapszabályai -1890 8- 10492 Ók. Ipartestületnek módosított alapszabályai -1892 8- 4089 Ókanizsai Izraelita Szent Egylet Chevra Kadischa alapszabályai 1894 8- 110602 Ókanizsai Műkedvelő Egylet alapszabályai -1895 8- 16120 Ók. Plgári Kör alapszabályai 1896 Helytörténeti kutatás Zentai Levéltár állományából: F-323 Magyar Királyi Fiú- és Leányiskola 1918-44 F-325 Szakmunkásképző Iskola -...-1973 F-329 Fiú-és Leány Algimnázium F-004 Magyarkanizsa Rendezett Tanácsú Város 1850-1918 F-072 Ókanizsa Város, Magyarkanizsa 1919-1941 F-397 Ipartestület Magyarkanizsa 1887-1952 Egyesületek Kanizsán 1867-1896 Összeállították: Nestor G. Vukov, Dobos János, Katona Pál; Kiadta a zentai Történelmi Levéltár, 1970 Zenta 4-3720-4811 Horgosi Olvasókör alapszabályai 1869 4-4853 Martonosi Szerb Olvasó Egylet alapszabályai 1869 4-1017 Adorjáni Polgári Olvasókör Alapszabályai 1870 4-15347 Martonosi Olvasókör alapszabályai -1878 8-31615 Adorjáni Gazdasági Olvasókör alapszabályai -1892 Felhasznált irodalom Monok István: Az olvasott örökség - hagyomány és megújulás http://ki.oszk.hu/3k/19972006/valcikkek/valcikkek0501/monok.html Nemzeti Könyvtár - Művelődéstörténet A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 1849-ig Összeállította: Kovács Máté, Gondolat Kiadó Bp. 1963, 6. oldal Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai - Bács-Bodrog vármegye II. Irodalom, tudomány és művészet. https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0003/16.html Wikipédia: Kiegyezés - http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiegyezés Életjelek Sorozatszerkesztők Döbör András és Forró Lajos Kávai Szabolcs: Magyarkanizsai társadalmi egyesületek 1945-ig Hálózat a Szabad Információért Alapítvány, Szeged, 2008 Kissebbségkutatás - 2002. 2. szám, Bosnyák István: Pillantás a délvidéki magyar kulturális civil szervezetek múltjára és jelenére http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2002_02/cikk_nyomtatas.php?id=1131 [Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai - Bács-Bodrog vármegye I. Közoktatásügy, írta Argay Bálint - https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0002/12.html Bethlen Miklós önéletírásából 1.: 1708-1710 (Sajtó alá rendezte: V. Windisch Éva Bp. 1955. 165, 166-67. old) Zenta Község Művelődés, kultúra - http://www.zenta-senta.co.rs/hu/ismerje-meg-zentat/mveldes-kultura Magyar Szó - 2012. május 14., hétfő Kaszinó - Zenta egy művelődési évforduló tükrében 180 éve alakult meg az első olvasókaszinó Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai - Bács-Bodrog vármegye I. Magyarkanizsa, írta Iványi István - https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0002/12.html Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban Közönségszervezés, olvasóközönség, olvasmányok - A közönség fontosságának felismerése. Közönségszervezés a felvilágosodás idején http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/muvtort/fulop/html/fulop3.htm Magyar Országos Levéltár, Budapest MOL K 150-1867-III/R-4-3460 15.cs., Ókanizsai Olvasókör Magyar Országos Levéltár, Budapest MOL K 150-1867-III/R-4-4524 15.cs., Ókanizsai Iparos olvasókör [Magyarkanizsa Község Általános Vállalkozók Egyesülete Múltunk - http://preduzetnici-kanjiza.rs/m-onama-istorijat.html Imre Pato: Sto godina bibliotekarstva u Kanjizi 1963. Bibliotekarski godisnjak Vojvodine Magyarkanizsai Első Asztaltársaság Alapszabályai, 2/a Célok Kanizsai Újság, 1914. VII. évf. 5. szám, február 1. Kanizsai Újság, 1910. III. évf. 7. szám, február 13. Almanach Krónika Recskó Szabolcs: Magyarkanizsa megyei város katonai parancsnoksága, 1941. április-augusztus, 60-61. oldal http://dudasgyula.org/files/books/Magyarkanizsa_Megyei_Varos_Katonai_Parancsnoksaga.pdf A könyv és az olvasás szerepe a személyiségfejlesztésben http://szli.neobase.hu/content/könyv-és-az-olvasás-szerepe-személyiségfejlesztésben Szerkesztette: Kávai Konrád Mentorok: Fodor István - tanár dr. Pató Imre - nyelvészkutató József Attila Könyvtár Magyarkanizsa Írótábor - Magyarkanizsa 1912. szeptember 7., III/36. Reperálni valóink Fiakeresekről-bálakról. Iparos Olvasókör MIKE - Magyarkanizsai Ifjúsági Közművelődési Egyletet Úri Kaszinó Gazdakör Munkás Olvasókör Izraelita Nőegylet Keresztény Nőegylet Magyarkanizsai Első Asztaltársaság Katolikus Népkör Gazdasági Legényegylet Kereskedők Egyesülete Építőipari Munkások Egyesülete stb. Magyarország vármegyéi és városai - https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/index.html - MAGYARKANIZSA Irta Iványi István - KÖZOKTATÁSÜGY Irta: Argay Bálint - MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS Irta: Szobonya Bertalan, kiegészítette Günther Ferencz - BÁCS-BODROG VÁRMEGYE TÖRTÉNETE Irta: dr.Reiszig Ede - Szerb vajdaság, Társaskörök alakulása, Nemzeti törekvések kora, A magyar nyelv érvényesülése Kanizsai Ellenőr 1911-1914. Kanizsai Újság 1909, 1926-27. A munkát segítette: Dr. Pató Imre nyelvészkutató, Bús János könyvtárigazgató (Magyarkanizsai József Attila Könyvtár) Vörös Anna könyvtáros Valter Erzsébet könyvtáros Katona Csaba történész-levéltáros (Magyar Országos Levéltár, Történettudományi Intézet - Budapest) Valkay Zoltán építész Mák Erika magyar szakos tanárnő
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mader Béla: A könyvtár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 35
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 35
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x416 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet