D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 701_800_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Festetich Tasziló keszthelyi kastélya
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Festetich Tasziló keszthelyi kastélya
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-17
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 42. sz. (1893. október 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Festetics Tasziló (1850-1933)
V I A F I d : 315523564
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Keszthely
G e o N a m e s I d : 3050212
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Festetich Tasziló keszthelyi kastélya
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A palota részint régibb, részint újabb építkezésekből áll. Mai alakját jelenlegi tulajdonosának köszöni, ki 1883-tól 1887-ig tartó munkálatokat végeztetett az eredetileg is díszes kastélyon, mintegy két millió forint költséggel. Az újítások és egészen új építkezés folytán négy külön alkotórész különböztethető meg a nagyszerű építményben. Első a régi kastély, melyen csak annyi változás történt, hogy gazdag külső díszítést, új ablakokat és ajtókat, meg palafödelet kapott. Ennek hátulsó, kétemeletes részében van a terjedelmes (45,000 kötet könyvből álló) könyvtár, meg az úgynevezett márvány-terem. Másik rész a régi kastély egyemeletes szárnya. Ezen annyi változtatás történt, hogy csaknem új épületnek mondható. Ebben egy carrarai márvány főlépcsőn, meg egy remek művű falépcsőn kivül igazi fejedelmi pompával s művészi ékítményekkel ellátott termek és szobák vannak. Harmadik rész az újon épült szárny, melynek külseje a bécsi Belvedere palotához hasonlít. Rá nézve, egyemeletesnek látszik, de valóban kétemeletes, a mennyiben pinczék helyett tágas és magas alépítmények vonulnak el alatta, középütt egy mesterségesen lemélyített s felülről vastag üveg ablakzattal világított udvarral. Ebben a részben közlekedő folyosók, konyhák, kamrák és cseléd-szobák mellett igen czélszerü fűtőkészülékek vannak. Az épületben levő termeket és szobákat a régibb és újabb készítésű szép bútorzatokon kivül pompás kandallók, fali tükrök, csillárok, függönyök és drága fali kárpitok ékesítik, mig a gyönyörű padlókat az egész szobákat ellepő szőnyegek borítják. Negyedik rész a palota főhomlokzatának a közepén emelkedő remek torony, mely alatt a főbejárat nyilik. A torony első emelete előtt elvonuló erkély két végpontját egy-egy remek művű lovas szobor, második emeletét pedig egy körülfutó erkély ékesíti.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. október 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Krisztácska: Festetics kastély
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : nyakas: Festetics-kastély (Keszthely)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1679x1068 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna