D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 501_596_pix_Oldal_06_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az 1868-ban felállított Tompa-emlék Feketehegyen
B e s o r o l á s i   c í m : 1868-ban felállított Tompa-emlék Feketehegyen
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tompa mellszobra a feketehegyi fürdőben
M i n ő s í t ő : eredeti cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 31. sz. (1893. július 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Tompa Mihály (1817-1868)
V I A F I d : 51728144
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelkész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1868
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az 1868-ban felállított Tompa-emlék Feketehegyen
Tompa mellszobra a feketehegyi fürdőben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mindjárt halála évében a feketehegyi fürdő közönsége emléket emelt a költőnek. E fürdőben töltött ugyanis Tompa 1867-ben néhány hetet, annak hűs lombjai, illatos fenyvesei között keresve gyógyulást. Az emlék nagy szikladarabokból van alkotva, felül egy lant kifaragva, középen, simított lapon e felírás "Tompa Mihály emlékére, a fürdő közönség. 1868." Feketehegyen azóta híven ápolják a költő emlékét, s az ott fürdőzők évről-évre megünneplik halálának évfordulóját. Ez a megmegújuló kegyelet egy másik emléket is emelt Tompának Feketehegyen 1888-ban, egy szép gránittalapzaton álló mellszobrot, melyet azonban csak a következő évben leplezhettek le július 25-ikén ünnepies szónoklatokkal s nagy és díszes közönség jelenlétében. E szobor költségeit a fürdőt látogató közönség buzgósága teremtette elő. A szépen sikerült szobor az úgynevezett "Tompa-pihenő"-n áll, megörökítvén így azt a helyet is, a hol az üdülést kereső költő leggyakrabban üldögélt, pihengetett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. július 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tompa Mihály
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tompa Mihály emléke a feketehegyi fürdőben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Divald Károly: Tompa uj emlékszobraának felavatása Feketehegyen jul. 25-én
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1789x920 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna