D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397_500_pix_Oldal_28_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Korinthusi csatorna átmetszési munkálatai
B e s o r o l á s i   c í m : Korinthusi csatorna átmetszési munkálatai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 28. sz. (1893. július 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Vízépítés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csatorna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatornaépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építkezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Türr István (1825-1908)
V I A F I d : 76305442
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gerster Béla (1850-1923)
V I A F I d : 23147095164025082654
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Korinthoszi-csatorna
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Isthmos Korinthou
G e o N a m e s I d : 259287
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Korinthusi csatorna átmetszési munkálatai.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A korinthusi csatorna megvalósulása két magyar ember nevével van elválaszthatatlanul összekötve: Türr István tábornokéval és Gerster Béla mérnökével. Egyik volt a mozgató, másik a cselekvő erő. Türr felszínre hozta az eszmét, Gerster megvalósította. Türr a vállalatnak adta neve tekintélyét s fináncziális összeköttetéseinek támogatását, Gerster ellenben tudományát, tehetségét és munkaerejét. Együtt vevék ki részüket a fáradozásokból és megpróbáltatásokból, megérdemlik tehát, hogy együttesen hajoljon feléjük az elismerés most, midőn a nagy mű készen van.
A vállalat 1882-ben nemzetközi pénzzel indult meg, minthogy nemzetközi volt a társaság, mely a csatorna építésére Párisban alakult. Először 30 millió frankot szántak a vállalatra majd megtoldották 10 millióval de ez is kevésnek bizonyult. A társaság 1889-ben megbukott, s a munka egy darabig szünetelt. Sikerült azonban új társaságot alakítani, s ez újabb 20 millió befektetéssel a munkát immár szerencsésen be is fejezte.
A tulajdonképeni munka 1882 május 5-ikén kezdődött, s a következő feladat volt megoldandó : 1. Egy körülbelül 5800 méter hosszú, s a tenger vizszine fölött 79 méter magasra nyúló hegyet kellett átmetszeni olykép, hogy a bevágás a tenger szine alatt még 8 méterrel mélyíthessék 2. építeni kellett két kikötőt a szükséges hullámgátakkal 3. hidat a csatorna fölött a peloponnesusi vasút számára.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. július 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Akro-Korinthusi Athenae-templom romjai
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Korinthusi csatornának Nero idejében készült részlet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1545x2060 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna