D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397_500_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az országos képviselők Al-Dunai kirándulásából
B e s o r o l á s i   c í m : Országos képviselők Al-Dunai kirándulásából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A képviselők a Greben-parti sziklák robbantásánál
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Paur
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 25. sz. (1893. június 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kulturális esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kirándulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : robbantás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Al-Duna
G e o N a m e s I d : 7355503
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az országos képviselők Al-Dunai kirándulásából
A képviselők a Greben-parti sziklák robbantásánál
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A munka legmeglepőbb része s a tudomány legnagyobb feladata a Greben szikla eltávolítása s egyúttal ugyanitt a rohamos vízesés mérséklésére egy szorítógát építése volt.
A folyóba benyúló Greben - hegyoromnak 150 méter szélességben való eltávolításával s egy közel 6 kilométer hosszú gát föltöltésével, - miközben 30-35 méternyi mélységet kellett kővel kitölteni, - vette kezdetét néhai Baross Gábor idejében a nagy mű, 1890 szeptember 15-ikén. Baross maga indítá meg az első villámszikrát a Greben szirtjei közé, s azóta a hatalmas szirt szétrombolva mutatja kőkebelét az alatta morajló folyónak.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. június 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cserna Károly: Az Al-Dunáról - Az első akna felrobbantása Baross miniszter által a Greben hegyorom alatt 1890 szept. 14-én. A kiránduló társaság hajója az al-dunai szorulatoknál. Klösz fényképei után rajzolta Cserna Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula: Az Al-Dunáról - A Greben-hegyorom. A ledöntendő rész fehér póznákkal van megjelölve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1130x838 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna