D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397_500_pix_Oldal_01_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Cselka Nándor, fölszentelt püspök és budapesti érseki helynök
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Cselka Nándor, fölszentelt püspök és budapesti érseki helynök
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 24. sz. (1893. június 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Cselka Nándor (1825-1904)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : káptalan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Cselka Nándor, fölszentelt püspök és budapesti érseki helynök
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Cselka Nándor (Vámosmikola, Hont vármegye, 1834. július 10. - Budapest, 1897. március 8.) pozsonyi, majd esztergomi kanonok, fölszentelt püspök.
Vámosmikolán született, ahol atyja, Cselka Károly jegyző és kántortanító volt. A gimnázium alsó osztályait Selmecbányán a piaristáknál, az V. és VI. osztályt Esztergomban végezte ekkor az esztergomi főegyházmegye növendékpapjai közé lépett és egy évre a pozsonyi papnevelő-intézetbe küldték a 8. osztályra Nagyszombatba került a teológiát Bécsben a Pázmáneumban kezdte, a harmadik osztályt Pesten végezte. 1857. július 27-én áldozópappá szentelték és Varbóra, Hont vámegyébe küldték káplánnak. 1858. január 28-án Újlakra helyeztetett át, 1858. augusztus 5-étől a fővárosban működött, előbb mint káplán, 1877. május 2-ától mint óbudai plébános. IX. Pius pápa 1871. március 7-én saját aláírású brevével tüntette ki, 1872. május 23-án pedig pápai kamarássá nevezte ki és ugyanazon év szeptember 4-én a roveredói Tudományos Akadémia megválasztotta tagjává. 1882. július 22-én a budapesti egyházkerület esperese, december 23-án felhévízi prépost, 1889. december 28-án pozsonyi, 1892. november 5-én esztergomi kanonok, december 15-én budapesti érseki helynök lett. 1893. január 19-én carrei felszentelt püspökké, október 6-án a KPI rektorává választották. Munkálkodott a fővárosi hitoktatás rendezésen.
Első munkája a pesti Növendékpapság Munkálataiban (XXI. 1857.) jelent meg. 1864-ől a Religiónak munkatársa volt és 1869. október 1-től 1872. december 31-ig szerkesztette e lapot úgyszintén a Társulati Értesítőt (1867-69. Pesten Kubinszky Mihálylyal) és a Katholikus Kérdések 1872. évi folyamát. Írt más lapokba is.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dr. Rimely Károly, beszterczebányai püspök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 751x831 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna