D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_184_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Rákóczi-vár romjai az Ojtozi-szorosban
B e s o r o l á s i   c í m : Rákóczi-vár romjai az Ojtozi-szorosban
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Lázár
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1861-1923
V I A F I d : 154675991
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 11. sz. (1893. márczius 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : várrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ojtoz
G e o N a m e s I d : 671897
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Rákóczi-vár romjai az Ojtozi-szorosban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kelet kapujának nevezett s a magyar határszélig mintegy 24 kilométernyi hosszú ojtozi szoroson az Ojtoz patakon kivül egy állami út kanyarog végig. A völgyre dűlő hegyeket legnagyobb részt rengeteg fenyőerdőség borítja, melynek sok helyén talán még soha sem csattogott a favágó fejszéje. Ez erdőségnek egyik leghatalmasabb részlete a Kecskés havast borító sok százados rengeteg, mely Kézdi-Vasárhely határához tartozik. Ojtoz-vidéki képeink közül az egyik a Rákóczi-várromot, a másik a Kecskés rengetegét ábrázolja.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. márczius 5.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ojtoztelep (másképpen Ojtoz, románul Oituz) falu Romániában, Erdélyben, Kovászna megyében.
Kézdivásárhelytől 20 km-re keletre, az Ojtozi-szoros, a Keleti-Kárpátok egyik legfontosabb hegyszorosa keleti kijáratánál az Ojtoz patak völgyében fekszik. Bereckhez tartozik, tőle 7 km-re keletre van. Brassótól 75 km-re északkeletre van.
A falu két részből áll: a főút menti lakóházakból és középületekből, valamint a keletre benyúló völgybe épült fűrésztelepből és szolgálati lakásokból.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Lázár: Rengeteg erdő a Kecskés-hegyen, Ojtoz vidékén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1576x834 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna