D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_04_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gautama Buddha temploma Bengáliában
B e s o r o l á s i   c í m : Gautama Buddha temploma Bengáliában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A templom roskadozó állapotában
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A templom helyreállított mai alakja
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A restaurálás alatt
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 18. sz. (1891. május 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : helyreállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bengália
G e o N a m e s I d : 6979005
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gautama Buddha temploma Bengáliában
A templom roskadozó állapotában. A templom helyreállított mai alakja. A restaurálás alatt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mint 1883. év tavaszán meglátogattam a Bengália felső tartományában, Biharban fekvő Buddha Gáyát, a mint azt boldogult Csorna Sándor nevezte,- a "Buddhizmus Jeruzsálemét" - a 160 lábnyi magasságú nagy templomnak, melyet Gautama Buddha emlékére kortársai emeltek, egy oldalát még mindig azon roskadozó állapotban találtam, a mint az itt bemutatott egyik fényképe ábrázolja. A megrepedezett és félig düledező kő- és tégla-épület burjánnal és itt-ott gazdag tropikus növényzettel volt elfedve, melynek felülről beékező gyökerei végső széthontással fenyegették a tiszteletet gerjesztő öskori emléket.
A két ezer évnél régibb építményt az angol kormány megmentette az enyészettől, több mint százezer rúpiára menő költségen.
1883 elején Buddha temploma körül volt még véve építkezési állványokkal, úgy, a mint azokat egy másik fényképünk feltünteti.
A harmadik kép mutatja a helyreállított nagy templom mai alakját. A bejárat fölött, terjedelmes kőtáblára vésve, olvasható rövid története, mely így szól: "Ezen régi Mohr Bodhi templom, mely azon a szent helyen építtetett, a hol a királyfi Sakhya Sinha Buddhává lett, kijavíttatott a brit kormány által 1880-ban."
Ha megtekintjük azokat az ábrákat, melyek előbbi alakjában mutatják, a templom közelében számos domború és kisebb-nagyobb alakú pyramidális emelvény és köfaragvány tűnik szemünkbe. Ezek egy része a talajba van beépítve, másik a helyéről elmozdítható. Ezek, az úgynevezett "sztupák" vagy "csaitják" (chaitya), melyeknek két példánya egyenesen onnan került Budapestre, tudományos akadémiánk számára. Dr. George King baráti felügyelete alatt maradtak ezek több éven át Kalkuttában, hála illeti öt szíves gondviseletükért.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. május 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Buddha elhagyja otthonát (II. sz.)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Buddha-fej (III. sz.)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gink Károly: Álló Buddha
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1642x1275 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna