D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 765_870_pix_Oldal_16_Kep_0001f.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői
B e s o r o l á s i   c í m : 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Koburg Józsaiás herczeg
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 50. sz. (1891. deczember 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Friedrich Josias, Prinz von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1737-1815)
V I A F I d : 9838252
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői
Koburg Józsaiás herczeg.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : SZÁSZ-KOBURG JÓZSAIÁS HERCZEG (1737-1815) tábornagy, Julich, Cleve és Berg fejedelme, Thüringia tartományi grófja, és a Mária Terézia katonai rend nagykeresztes vitéze, az 1790/1-ki országgyűlésen honfiúsíttatott a 71. t.-czikkben. E czikk kimondja, hogy Szász-Koburg Józsaiás herczeg érdemeit "hálás emlékezettel tisztelik meg az országgyűlésileg egybesereglett karok és rendek", a kik méltányolván ama gondokat és fáradalmakat, a melyekkel a nevezett herczeg a magyarországi hadak főparancsnokságát viselte, méltányolván - több vitéz tetteinek érdemeit és hasznos szolgálatait, melyekkel különféle alkalmakkor és táborozásokban, különösen 1789. évben magával a törökök nagyvezérével is megvíván, ennek nagyszámú seregét sokkal aránytalanabb erővel és sereggel szétverte, várakat elfoglalt... egész Európa előtt pedig nevének halhatatlan dicsőséget szerzett: "mindama jogokban részesítik őt és törvényes utódait, a melyekkel a magyarok bírnak. Ennek a Józsaiás : herczegnek unokaöcscsét, Koburg Ferdinánd György herczeget cs. és k. altábornagyot az 1827 : 41. t.-cz. honfiusította, "nagybátyjának, Szász-Koburg herczeg Józsaiásnak fényes és többszörös, úgy ipának, hg. Koháry Ferencznek említésre méltó érdemeiért". Ugyanis Koburg Ferdinánd György nőül vette Koháry Ferencz m. kir. udv. kanczellár egyetlen leányát, Mária Antónia Gabriela herczegnőt. Ferdinánd idősb fia, II. Ferdinánd Ágoston a portugáliai, harmadik fia, Lipót, a belga uralkodóháznak lőn alapítójává.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. deczember 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői : Gróf Széchenyi Ferencz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői : Gróf Zichy Károly országbíró
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői : Gróf Pálffy Károly kanczellár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői : Ócsai Balogh Péter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1053x1386 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna