D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_18_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A londoni bakkarat-pör
B e s o r o l á s i   c í m : Londoni bakkarat-pör
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az angol trónörökös a bíróság előtt
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 26. sz. (1891. junius 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Egyéb bűncselekmények
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szerencsejátékok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gordon-Cumming, William (1848-1930)
V I A F I d : 68447357
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Edward (Anglia: király), VII. (1841-1910)
V I A F I d : 265340794
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : szerencsejáték
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kártyajáték
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : peres eljárás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : esküdtbíróság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1891
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A londoni bakkarat-pör
Az angol trónörökös a bíróság előtt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Régóta tárgyaltak oly nagy feltűnést keltő botránypört, mint a minő a napokban Sir Gordon Cumming Vilmos alezredes pöre volt, ki a londoni előkelő társaságnak több tagját vádolta be rágalmazás czímén. Az állítólagos rágalom tárgya az volt, hogy az alezredes bakkaratot játszott s ez alkalommal csalt, a mint hogy maga e tény világossá is lett a tárgyalás folyamán. De nem ezen egy pár angol előkelő egyén hírneve tette a port oly világraszólóvá, hanem az, hogy a tiltott kártyázásban Albert herczeg, az angol trónörökös is részt vett, söt hogy a díszes társaság az ő kedvéért gyűlt össze s azért ült a játékasztalhoz, hogy neki kedvét keresse. Maga a csaló is bizalmasabb barátai közé tartozott.
A rendkívül érdekes botránypör vázlata a következő: Sir Gordon Cumming Vilmos alezredes, rágalmazás miatt pert indított Stanley Wilson Artúr és neje, Lycett Green és neje s végül Berkeley Levett ellen, s mindegyiktől 5000 font sterling kárpótlást követel. Vádja szerint a múlt év szeptember havában ezek az urak s velük a walesi herczeg, Wilson villájában bakkarat-játékot játszottak. A walesi herczeg adta a bankot s Cumming alezredes minduntalan nyert. A játékosok, s köztük a Wilson-család tagjai, azonban észrevették, hogy gyanúsan játszik s figyelemmel kisérve mozdulatait, látták, hogy ha nyert, egy ügyes kézmozdulattal egy csomó aranynyal (vagy tantuszszal) megtoldta a tételét, ha pedig vesztett, elcsempészett belőle jókora összeget. Bebizonyosodván felőle ez az ügyes, de épen nem tisztességes eljárás, játszótársai kérdőre vonták s a következő nyilatkozatot vették tőle : "Tekintettel az alább megnevezett urak ígéretére, hogy a bakkarat-játékban tanúsított magamviselete felől nem fognak senki előtt nyilatkozni, a magam részéről ünnepies kötelezettséget vállalok, hogy életemben többé sohasem veszek kártyát a kezembe." Cumming most azt állítja, hogy ezt a nyilatkozatot kierőszakolták tőle s az általa bevádoltak, a tett igéret ellenére, elmondták sokaknak a dolgot s így az ő becsületét tönkretették.
A walesi herczeg két tárgyaláson jelent meg s a második napon el is mondta tanúvallomását. Az angol törvényszék méltóságát és nagy tekintélyét jellemzi, hogy a trónörökössel sem tettek kivételt, épen úgy le kellett tennie az esküt, mint más közönséges halandónak s a tanuk padján kellett helyet foglalnia. Egyedüli előzékenység csak annyiban mutatkozott a hatalmas úrral szemben, hogy az ügyész oly módon tette fel a kérdéseket, hogy a walesi herczegnek legtöbbnyire csak "igen"-nel vagy "nem"-mel kellett felelnie. De még igy is kisült, hogy a walesi herczeg a játéknál bankár szerepet játszott, mely eljárásáért, mint a mely a trónörökösi méltósággal nehezen is egyeztethető össze, az angol ellenzéki lapok igen élesen megtámadták. Még nagyobb megaláztatást is szenvedett a herczeg. Elhallgattatása végén az esküdtek egyike, (mert Angliában az ily pereket is esküdtek előtt tárgyalják), hiúságból vagy naivságból, két kérdést intézett hozzá, s a hatalmas úr kénytelen volt rá válaszolni s csak azután térhetett vissza ülőhelyére.
Első képünk egyik olyan tárgyalási napról van véve, melyen a walesi herczeg is megjelent, hogy, mint tanú, vallomást tegyen az esküdtek előtt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. junius 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A londoni bakkarat-pör : Wilson Artúrné kihallgatása
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Albert Eduárd, Walesi herczeg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 909x1165 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna