D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Deák Ferencz szobra Warrington Wood János angol szobrásztól
B e s o r o l á s i   c í m : Deák Ferencz szobra Warrington Wood János angol szobrásztól
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Warrington Wood
U t ó n é v : John
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1839-1886
V I A F I d : 96363934
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 16. sz. (1891. április 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Deák Ferenc (1803-1876)
V I A F I d : 59138950
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kormánymegbízott
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Warrington Wood, John (1839-1886)
V I A F I d : 96363934
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Deák Ferencz szobra Warrington Wood János angol szobrásztól.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kehidai Deák Ferenc (született: Deák Ferenc Antal, Söjtör, 1803. október 17. - Budapest, 1876. január 28.) magyar politikus, jogász, táblabíró, államférfi, országgyűlési képviselő és igazságügy-miniszter. A reformkorban és a dualizmusban is meghatározó államférfit "a haza bölcse" és "a nemzet prókátora" titulussal illették.
Jogi végzettséget szerzett és ügyvédi vizsgát tett, majd Zala vármegye szolgálatába állt. Politikusként a reformországgyűlésen a liberális ellenzék első embere volt. A 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a Batthyány-kormány igazságügy-minisztere. A szabadságharc bukása után ő volt a passzív ellenállás vezéralakja.
Történelmi nagysága abban áll, hogy fő támogatója volt annak a folyamatnak, mely során elhárultak a magyar nemzet útjából azok az akadályok, amelyek az uralkodóházhoz és az örökös tartományokhoz fűződő viszonyt lehetetlenné tették. Tevékenységével nemcsak az alkotmányt és a nemzet létét erősítette meg, hanem lehetővé tette Magyarország további fejlődését, anyagi és szellemi gyarapodását. Munkájának érdeme, hogy hosszas politikai küzdelem után létrejöhetett az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság között a kiegyezés.
A politika mellett a tudományokban is jártas volt mint államférfi a magyar történelem legnagyobbjai közé tartozik. A 19. század egyik legtehetségesebb magyar politikusaként tartják számon, aki megteremtette Magyarország átalakulásának és fejlődésének törvényi kereteit.
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A tervező művész, Warrington Wood János, Angolországban született és nevelkedett ugyan, de művészi működésének színhelye Róma volt s onnan nyerte inspiráczióját is, csatlakozva ahhoz a Canova által kezdeményezett szobrásziskolához, mely az ó-klasszikus Ízlést igyekezett helyreállítani s melynek nálunk Ferenczy volt legismertebb képviselője. Az angol művész 1839-ben született Warringtonban, szegény sorsú szülőktől, s az ottani festészeti iskolában nyerte első kiképeztetését. Már 1862-ben jutalmat nyert egy "Tavasz" czímü szobormintával s e jutalom alapján Rómába küldetett tanulmányai folytatására. 1871-ben "Éva" nevű szobra okozott feltűnést, s Warrington előkelő polgárai, büszkék lévén honfitársukra, ezer font sterlinget gyűjtöttek össze s ajándékoztak számára. Ettől fogva a művész működése biztosítva volt, mindamellett ő állandóan Rómában maradt s csak időről-időre látogatott el Angliába. Leghíresebb művei "Szent Mihály győzelme a Sátánon", mely óriási szobor Warringtonban van. (1877.) "A bethaniai nővérek", "Az oroszlánt megölő Sámson", "Oberon és Titania".
1877-ben a művészt az a szép kitüntetés érte, hogy a római művészek régi (1593-ban alapított) Szent Lukácsról nevezett akadémiája tagjává választotta, mely kitüntetés külföldit csak ritkán ért. Tagja volt természetesen az angol művészeti akadémiának is. Rómában 1874-ben a Lateran közelében megvásárolt egy csinos klasszikus stylben épült villát, melyben régiségekből s műipari czikkekből valóságos muzeumot létesített s kiváló angol honfitársainak vendégszerető gazdája és Róma művészeti kincseinek megszemlélésénél szellemes és szeretetre méltó vezetője volt. Élete szerencsés és kellemes körben folyt le s halála is váratlanul és hosszabb fájdalmas betegség nélkül érte el, bár igen korán, már 1886-ban. Angolok és olaszok rokonszenvvel emlékeznek meg még most is a derék művészről, ki hazánk művészeti mozgalmaiban is elfoglal egy szerény helyet, bár tagadhatlan, hogy az az iskola, melyhez tartozott, ma már nem felel meg a nagy közönség változott ízlésének.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. április 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Deák Ferencz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Deák Ferencz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 708x1323 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna