D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kovács Lajos
B e s o r o l á s i   c í m : Kovács Lajos
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
S o r s z á m : 2
S z e r e p : politikus
B e s o r o l á s i   n é v : Kovács
U t ó n é v : Lajos
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1812-1890
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Berky
U t ó n é v : Dezső
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 5. sz. (1891. február 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kovács Lajos (1812-1890)
V I A F I d : 220792135
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : publicisztika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kovács Lajos.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kovács Lajos Kováts (Homok, 1812. február 25. - Szatmárnémeti, 1890. december 19.) politikus, publicista.
Alsóbb iskoláit még Nagybányán végezte, 1827-ben Pozsonyba ment, és ott bölcsész és jogi tanulmányokat folytatott. A tudományos diákkörben Széchenyi anyagi támogatásával megkezdte a Magyar-Német Bányászati Szakszótár összeállítását. Emiatt határozott úgy, hogy a közgazdasági pályára képezi magát, ezért Selmecre ment a bányászati akadémiára tanulni.
1837-ben szolgabíró lett Szatmár vármegyében, majd 1839-ben képviselővé választották ugyanott a pozsonyi országgyűlésre. Az 1848-as pesti országgyűlésre mint Nagybánya képviselője utazott. Amikor Széchenyi István közlekedésügyi miniszter lett, a vámügyi és vízépítészeti osztályok vezetését Kovácsra bízta, mint egyik legbefolyásosabb miniszteri tanácsosára. Széchenyi lemondása után egy időre ő vette át az ügyek vezetését, a minisztériumot Csány László kinevezéséig vezette.
1849-1851 között Pesten az Újépületben tartották fogva, majd kiengedték. A passzív rezisztencia időszakában dabasi birtokára vonult vissza, és ott folytatta közgazdasági tanulmányait és tervezéseit, több ilyen tárgyú munkája meg is jelent. Országos bölcsődei hálózat kialakításának gondolatával foglalkozott, majd újra politizálni kezd. Megalapította és működtette a "Független" c. lapot. A kiegyezés előfutára. 1860-ban saját költségén németül és magyar nyelven kiadta "A Birodalom Alkotmányos Rendezése Magyar Felfogás Szerint" c. röpiratot. Bebörtönözték, majd azzal a feltétellel, hogy felhagy a politikával és lapját eladja kiengedték. Ekkor kezdett történelmi tanulmányokat írni.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kovács Lajos : Fénykép után készült fametszetről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1028x1153 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna