D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szept3_06.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vak Bottyán (1640-1709)
B e s o r o l á s i   c í m : Vak Bottyán (1640-1709)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A néphadsereg napja (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1916-1987
V I A F I d : 121397689
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Füle
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1914-2005
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1952
S o r o z a t : 1952. A Néphadsereg napja (II.)
T e c h n i k a : réznyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadvezér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bottyán János (1643-1709)
V I A F I d : 265812477
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1952-1953
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1952. A NÉPHADSEREG NAPJA (II.)
Rézny. 12 1/2 : 12 F. fog.
T Nagy Zoltán
Névérték 1,- Ft
A 1952. szept. 28.-1953. szept. 28.
PM 252 906 fog 2 000
1332 1272 1 Ft Vak Bottyán (1640-1709) 150.- 35.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vak Bottyán János kuruc tábornok. A törökök elől a Felvidékre menekülő kisnemesi családból származott. A sellyei jezsuita kollégiumban tanult. Atyja kitagadta, ezért végvári katonának állt. Végvári vitézként a török elleni harcokban vesztette fél szemét. Ezért nevezték el katonái Vak Bottyánnak. Kivételes katonai tehetség volt. A Vág menti Sellyén kezdte pályafutását. 1676-ban lovas zászlótartó volt. 1680-ban már Léván szolgált. 1683-tól Esztergomban lovas főhadnagy, 1684-ben Vácott a magyar katonaság parancsnoka, 1685-ben sikerrel védte meg Esztergom várát az ostromló törökkel szemben. 1686-ban részt vett Buda visszavívásában. 1687-ben Zsámbék alkapitánya. 1690-től szegedi alkapitány. 1692-ben ezred-tulajdonos. 1695. márciusban császári ezredessé nevezték ki. 1697-98-ban Kecskemét, Kőrös, Cegléd katonai parancsnoka. 1700. nyarán a rajnai frontra vezényelték a franciák ellen, a spanyol örökösödési háború kirobbanása után, majd 1703-ben hazarendelték II. Rákóczi Ferenc (lásd III.27.) kurucai ellen. Ő azonban a Rákóczi-szabadságharchoz csatlakozott. Októberben a Zólyom alatti csata előtt megsebesült Ocskay László kuruc brigadérossal vívott párbajban. 1704. áprilisában Kucklander esztergomi várparancsnok bebörtönöztette, de hívei megszöktették, amikor Bécsbe akarták szállítani. Rákóczi a Vágón inneni katonai kerület parancsnokságával bízta meg, és 1704. november 16-án bevette Érsekújvárt, elfoglalta Dunántúl nagy részét, részt vett a nagyszombati csatában december 26-án. 1705 tavaszán a dunakömlődi átkelő védelmére felépített várát a császáriak lerombolták és elfoglalták. 1705. novemberben újból átkelt a Dunántúlra és 3 hónap alatt kiverte onnan a császáriakat. A Haditanács 1706. végén kísérletet tett a terület visszafoglalására, de azt Bottyánnak sikerült a túlerővel szemben megtartania. Ekkorra kiéleződtek az ellentétek a főúri tábornokok és a kisnemesi származású Bottyán között. Ezért Rákóczi 1707. decemberében Érsekújvár főkapitányává nevezte ki, s a Vág-vonal védelmével bízta meg. A vesztes trencséni csata után igyekezett feltartani a császári csapatokat, és visszaverte Siegbert Heister osztrák tábornagy Érsekújvár elleni ostromát. Szigorú rendet tartott, személyes példamutatása miatt a katonák lelkesedtek érte. Egyre gyakoribb megbetegedései miatt, mind kevésbé tudott részt venni a hadműveletekben. A kuruc hadsereg legnépszerűbb és talán legsikeresebb tábornoka volt. Gyöngyösön a ferencrendiek templomában 1907-ben állítottak emléket tiszteletére. (Új Magy.L.1959.1k.349 o., Révai Nl.3k.620 o., MNL.4k.409 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Szeptember) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Vak Bottyán János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 620x879 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn