D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_776_pix_Oldal_24_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából
B e s o r o l á s i   c í m : Képzőművészeti Társulat téli kiállításából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Arczkép
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Benczúr
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1920
V I A F I d : 42581144
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 47. sz. (1889. november 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Károlyi Gyuláné Pálffy Geraldine (1859-1928)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából
Benczúr Gyula: Arczkép.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mindjárt, a mint a második terembe lépünk, egy nagy arczkép bilincseli le figyelmünket oly erővel, hogy rendesen minden belépő ez elé siet legelőször is. Egy fiatal nő, egész életnagyságban. Fekete bársony ruhája ragyog karja, arcza, melle az egészséges frisseség, a női gyengédség meleg színével és fényével válik ki a képből. Baljával egy kis fiúcskát ölel magához, ki egy széken áll, egyik térdével annak karjára húzódva föl. Mosolygó szép gyermek, tele élettel. A nö előkelő tartása, a könnyüség, melylyel elhelyezkedik a képen, az arcz kifejező ereje, a technika nagy bravourja, a szinek csillogása, a gyermek életvidorsága - ez Benczúr Gyula festménye, a kitűnő mesteré. A kép a kiállítás egyik legszebb műve, s talán Benczúr alkotásai közt is a legelsők közül való. A müncheni nemzetközi tárlaton is nagy feltűnést tett. Gr. Károlyi Gyuláné Pálffy Gerardine grófnőt és kis fiát ábrázolja e festmény. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. november 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benczur Gyula: Gróf Károlyi Gyula arczképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 531x1049 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna