D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_51_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hungária az aradi vértanuk emlékszobrának főalakja. Zala Györgytől
B e s o r o l á s i   c í m : Hungária az aradi vértanuk emlékszobrának főalakja. Zala Györgytől
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ifj. Lovich Antal fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lovich
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Zala
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 40. sz. (1889. október 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kard
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : páncélsisak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : korona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Arad
G e o N a m e s I d : 686254
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hungária az aradi vértanuk emlékszobrának főalakja. Zala Györgytől.
Ifj. Lovich Antal fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zala Hungáriából oly szobrot kivánt alkotni, mely kifejezze magyar jellegét s nagyon érdekes, hogy e czélja valósításában mily gonddal és alapos tanulmánynyal járt el. Hungária alakja nála magasan emeli föl tölgy- és babérkoszorút tartó jobb kezét, rezignált kifejezéssel lefelé tekintve s baljával egy kardra támaszkodva, és pedig Szent István azon kardjának kőutánzatára, melyet Ipolyi Arnold "Magyar koronái" czimü munkája valóban az első királyénak mond. Fején Mátyás király hires fekete seregének sisakja a nemzeti múzeumban őrzött példány után. A sisakot, Hungária fejedelmi méltóságának jelképéül, korona veszi körül, és pedig annak a mintájára készült korona, mely Szent Margité, IV. Béla király leányáé volt s a Margitsziget romjai közül fölásatván, szintén a nemzeti múzeumban látható. A sisak alól jobbról és balról egy-egy hajfonat csüng előre, testét sodrony pánczéling borítja, a minőt a harczosok viseltek, gazdagon hímzett lovagruha van rajta, féloldalt fölvágva s láttatva lábát is, mely szintén sodronypánczéllal van borítva és lovagsarkantyut visel. Szent István kardjára támaszkodó balkarjáról csüng a Mátyás királynak tulajdonított pajzs, melynek eredetije Parisban, utánzata pedig a nemzeti múzeumban van, e gót betűs fölirattal: "Alma dei Genitrix Maria interpella pro rege Matthia." Jobb vállán párduczbőr csüng alá, Árpádra emlékeztető. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. októberb 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Aradi Vértanuk emlékszobra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weisz Hugó: Emlékoszlop az aradi vértanuk kivégeztetési helyén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1038x1725 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna