D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_25_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Teleki Samu Afrikában néger szolgájával
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Teleki Samu Afrikában néger szolgájával
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Eredeti afrikai fénykép után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 35. sz. (1889.szeptember 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Teleki Sámuel (1845-1916)
V I A F I d : 72216666
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : felfedező utazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : feketék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Afrika
G e o N a m e s I d : 6255146
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Teleki Samu Afrikában néger szolgájával
Eredeti afrikai fénykép után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Afrikai útjára 1886 őszén indult gr. Teleki Samu, beható tanulmányokat téve a nagy útra s ellátva magát tudományos készlettel, térképekkel, földrajzi és csillagászati segédeszközökkel s gyorslövetü fegyverekkel. Segédül utazásában és a tudományos fölvételek eszközlésében lovag Höhnel Lajos sorhajó-hadnagyot vette magához.
Utazásuk czélja és iránya az volt, hogy Kelet-Afrika belsejébe hatoljanak ismeretlen országok és népek felkutatására. Mindenekelőtt a Kilimandsárót akarták elérni, hogy azt és környékét, pl. a Meru vulkánt tanulmányozzák, azután a rettegett Másai és a jóformán még teljesen ismeretlen Kikuju tartományon kívántak áthatolni. Ezeken a nagyon veszedelmeseknek kikiáltott országokon keresztül akartak eljutni a Kenia hegyhez, a mely mintegy 18-19,000 lábnyi magas kialudt vulkán, melyet eddig csak meszsziről (mintegy 60 mértföldnyi távolságról) látott két európai utazó. Innen a Baringo-tóhoz tervezték utjokat. A mi azon tul éjszakra feküdt, az teljesen ismeretlen világ volt, a melynek belsejébe eddigelé egyetlen kereskedő karaván sem mert behatolni. Csak annyit tudtak arról, hogy ott egy rengeteg sivatag után nagy tóvidék terül el, melyet Samburunak neveznek a bennszülöttek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. szeptember 1.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Széki gróf Teleki Sámuel (Sáromberke, 1845. november 1. - Budapest, 1916. március 10.) magyar felfedező, a Kenya északi részébe indult első európai expedíció vezetője. Ő fedezte fel és nevezte el (Rudolf trónörökösről) a Rudolf-tavat és (Rudolf feleségéről, Stefánia belga hercegnőről) a Stefánia-tavat. A dédunokája volt Teleki Sámuel (1739-1822) erdélyi kancellárnak, aki 50 ezer kötetes könyvtárának átadásával megalapította a marosvásárhelyi Teleki Tékát, az egyik első magyar közkönyvtárat. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Teleki Sámuel
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Czina Tivadar: Teleki Sámuel érem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 723x1179 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna