D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Podmaniczky Jánosné, Osztroluczky Judit
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Podmaniczky Jánosné, Osztroluczky Judit
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Mányoki
U t ó n é v : Ádám
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1673-1757
V I A F I d : 118803228
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 3. sz. (1889. január 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Osztroluczky Judit (1690-1766)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mányoki Ádám (1673-1757)
V I A F I d : 118803228
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Podmaniczky Jánosné, Osztroluczky Judit
Mányoky Ádám festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A fenn említett két kép b. Podmaniczky Géza úr birtokában van és egyik ősét, báró Podmaniczky Jánost, mint e néven elsőt (megh. 1743-ban) és ennek nejét, Osztroluczky Juditot ábrázolja mindkettőt ama félig elfrancziásodott magyar öltözetben, mely Mária Terézia idejében volt nálunk divatos.
Báró Podmaniczky Jánost mint nagy műrészei-pártolót említik az egykorú adatok íigy látszik, egyike volt azon patronusoknak, kik Mányoky Ádámot is segítették az akkoriban még rögösebb művészeti pályán. Müvészettörténelmünk Mányoky Ádám életét illetőleg még nem szolgáltat teljes adatokat.
Azt tudjuk róla, hogy Sárosmegyében Szokolyon született, 1673-ban hogy előbb az osztrák Scheiznál, majd Parisban Largilliére festőtől nyerte tanulmányait és párisi időzóse után sikerült bejutnia H. Bákóczi Ferencz fejedelem udvarába, ki is a már jóhírü festői Hollandiába és Párisba küldötte tanulmányai folytatása végett Onnan visszatérvén a Rákóczi-szabadságháboru közepén, a műpártoló fejedelem őt udvari festőjévé nevezte ki. S e minőségében festé Mányoky egyebek közt Rákóczinak 1705-iki, nagyon jellemző azon arczképét, - továbbá két kis fiáét, József és György herczegekét, - melyek jelenleg a b. Radvánszky-család zólyom-radványi kastélya u. n. "Rákóczi-termének" fődiszeit képezik. Rákóczi udvarában Mányokyt 900 forint évdíjban (mai pénzérték szerint körülbelől 7-8000 frt) s dús eltartásban részesíté, szolgát és paripát is rendelvén számára. A bőkezű fejedelem kedvelt festőjét 1711-iki kibujdosásakor is magával vivé Lengyelországba ezen év végén Berlinbe küldötte tanulmányozni, - majd pedig, midőn ő maga - a fejedelem - 1712 végén Francziaországba utazott: barátjának II. Ágost lengyel királynak kegyeibe ajánlá udvari képíróját, kit is Ágost hasonló minőségben szerződtetett S igy került Mányokynk Drezdába, a szász-lengyel kir. udvarhoz. Itt nevét Manucki-nak ejtették s később - némely rézmetszetein és oscuró-in maga is igy véste már. (A müncheni gyűjteményekben Mányokynak több ily müve őriztetik.)
Mányoky Ádám külföldi tanulmányainak - s főleg a régi nagy mesterek befolyásának - hatása előnyösen mutatkozik az itt bemutatott kél müvén is. Mányoky egész haláláig II. és III. Ágost szász-lengyel királyok udvarában Drezdában és Varsóban élt, s az előbbi helyen halt meg 1757-ben. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. január 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mányoky Ádám: Báró Podmaniczky János (1743)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 944x1155 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna